Obchodné podmienky

I. Všeobecné ustanovenia

1.1. Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej aj ako: „obchodné podmienky“) platia pre

nákup tovaru v portfóliu obchodnej spoločnosti Bc.  Baláž Ján , Ul. Michala  Bubniča  670 /7 , Madunice  92242 IČO : 41186656 , DIČ : 1035289365,EURI č : SK 1035289365 ,Ž.O č. 2004/ 01843/2/CE Živn. Register č.   251-5581 obchodnej spoločnosti  Obchodnom registri Okresného súdu Trnava(ďalej ako„predávajúci“) a poskytovanie služieb s tým spojených (servis, dodanie tovaru). Obchodné podmienky bližšie vymedzujú a upresňujú práva a povinnosti predávajúceho a kupujúceho

v prípade kúpy tovaru na základe Zmluvy uzavretej na diaľku alebo Zmluvy uzavretej

mimo prevádzkových priestorov v súlade so zák. č. 102/2014 Z. z.

1.2. Všetky zmluvné vzťahy sa riadia právnym poriadkom Slovenskej republiky. Ak je

kupujúcim spotrebiteľ, riadia sa vzťahy neupravené týmito obchodnými podmienkami

zákonom č. 40/1964 Zb. - Občiansky zákonník, zákonom č. 102/2014 Z. z. – O Ochrane

spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na

diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene

a doplnení niektorých zákonov a zákonom č. 250/2007 Z. z. O ochrane spotrebiteľa. Ak nie

je kupujúcim spotrebiteľ, riadia sa vzťahy neupravené týmito obchodnými podmienkami

zákonom č. 513/1991 Z. z. – Obchodný zákonník. Všetky citované právne predpisy sa

rozumejú v najnovšom znení.

1.3. Spotrebiteľom je fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy

nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania.

1.4. Kupujúci, ktorý nie je spotrebiteľ, je podnikateľ, ktorý nakupuje tovar za účelom svojho

podnikania s týmto tovarom. Tento kupujúci sa riadi obchodnými podmienkami v rozsahu,

v ktorom sa ho týkajú, Obchodným zákonníkom a individuálnou zmluvou uzatvorenou

medzi kupujúcim a predávajúcim. Individuálna zmluva a ustanovenia obchodného

zákonníka majú prednosť pred ustanoveniami týchto obchodných podmienok v zmysle

vyššie uvedeného tohto odseku.

1.5. Predávajúci je osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy, uzatváraní

a plnení zmlúv uzatváraných na diaľku alebo uzatváraní a plnení zmlúv uzatváraných

mimo prevádzkových priestorov koná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti

alebo povolania alebo osoba konajúca v jej mene alebo na jej účet. Predávajúci vykonáva

predaj osobne v kamennej predajni podľa zák.40/1964 Zb. a 250/2007 Z. z. alebo uzatvára

zmluvy na diaľku alebo uzatvára zmluvy mimo prevádzkových priestorov podľa

zák.102/2014Z.z. Predávajúci nevykonáva elektronický obchod v zmysle zákona č.22/2004

Z. z. o elektronickom obchode a na to nadväzujúcich zákonov.

 

II. Kúpna zmluva

2.1 Zmluvný vzťah medzi predávajúcim a kupujúcim - spotrebiteľom je vymedzený príslušnými

právnymi predpismi a kúpnou zmluvou, ktorej súčasťou je aj reklamačný poriadok

umiestnený na internetovej stránke Bc.  Baláž Ján , Ul. Michala  Bubniča  670 /7 , Madunice  92242 IČO : 41186656 , DIČ : 1035289365,EURI č : SK 1035289365 ,Ž.O č. 2004/ 01843/2/CE Živn. Register č.   251-5581 obchodnej spoločnosti  Obchodnom registri Okresného súdu Trnava

2.2 Ak je kupujúcim spotrebiteľ, návrhom na uzatvorenie kúpnej zmluvy je umiestnenie

ponúkaného tovaru do kamennej predajne.

2.3 Na základe kúpnej zmluvy vzniká predávajúcemu povinnosť predmet kúpy (tovar)

kupujúcemu odovzdať a kupujúcemu povinnosť predmet kúpy prevziať a zaplatiť zaň

predávajúcemu dohodnutú cenu.

2.4 Predaj tovaru na základe kúpnej zmluvy v kamennom obchode podlieha právnej úprave

zák.č.40/1964 Z. z. a ustanovení zák. v zmysle ods.1.2 čl. I. pričom sa primerane použijú

ustanovenia týchto obchodných podmienok.

 

III. Zmluva uzavretá na diaľku a Zmluva uzavretá mimo prevádzkových priestorov

3.1 Zmluvný vzťah medzi predávajúcim a kupujúcim pri predaji na základe Zmluvy uzavretej

na diaľku alebo Zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov (ďalej spoločne ako

„Zmluva“)v súlade s §2 zák. č.120/2014 Z. z., ktorej súčasťou sú aj tieto obchodné

podmienky.

3.2 Ak je kupujúcim spotrebiteľ, návrhom na uzatvorenie zmluvy je umiestnenie ponúkaného

tovaru predávajúcim do ponukového katalógu alebo formou adresovaného listu,

adresovanej tlačoviny, neadresovanej tlačoviny, inzercie v tlači s formulárom objednávky,

telefónu, faxu, video textu (mikropočítač a televízna obrazovka) s klávesnicou alebo

obrazovkou reagujúcou na dotyk, rozhlasu, televízie pri predaji cez telefón alebo

elektronickej pošty či ponukového katalógu umiestneného na webstránke Bc.  Baláž Ján , Ul. Michala  Bubniča  670 /7 , Madunice  92242 IČO : 41186656 , DIČ : 1035289365,EURI č : SK 1035289365 ,Ž.O č. 2004/ 01843/2/CE Živn. Register č.   251-5581 obchodnej spoločnosti  Obchodnom registri Okresného súdu Trnava  ponukový katalóg“), ktorý súčasne obsahuje všetky informácie v súlade s §3

zák.č.120/2014 Z. z. Technické údaje, fotografie, rozmerové schémy, hmotnosť,

ukazovatele opotrebenia, trvanlivosti a výkonu uvádzané v ponukových katalógoch

a v súlade s ponukou majú názorný charakter. Predávajúci je takým návrhom viazaný po

dobu umiestenia predmetného tovaru v ponukovom katalógu (následná zmena návrhu

nemá vplyv na už uzatvorenú zmluvu).

3.3 Ak kupujúcim nie je spotrebiteľ podľa ods. 1.4 týchto obchodných podmienok, riadi sa

obchodnými podmienkami v rozsahu, v ktorom sa ho týkajú, Obchodným zákonníkom

a individuálnou zmluvou uzatvorenou medzi kupujúcim a predávajúcim. Individuálna

zmluva a ustanovenia obchodného zákonníka majú prednosť pred týmito obchodnými

podmienkami.

 

IV. Realizácia objednávky

4.1 Obchodné vzťahy medzi kupujúcim a predávajúcim  Bc.  Baláž Ján , Ul. Michala  Bubniča  670 /7 , Madunice  92242 IČO : 41186656 , DIČ : 1035289365,EURI č : SK 1035289365 ,Ž.O č. 2004/ 01843/2/CE Živn. Register č.   251-5581 obchodnej spoločnosti  Obchodnom registri Okresného súdu Trnava podliehajú ustanoveniam

všeobecne záväzných právnych predpisov platných a účinných v SR a Obchodným

podmienkam alebo príslušnej uzatvorenej písomnej zmluve medzi kupujúcim

a predávajúcim. Akékoľvek iné dohodnuté podmienky ako tie, ktoré sú upravené v týchto

obchodných podmienkach musia byť uzavreté písomne a oboma stranami podpísané.

Písomne uzatvorené dohody majú prednosť pred obchodnými podmienkami uvedenými na

internetovej stránke  Bc.  Baláž Ján , Ul. Michala  Bubniča  670 /7 , Madunice  92242 IČO : 41186656 , DIČ : 1035289365,EURI č : SK 1035289365 ,Ž.O č. 2004/ 01843/2/CE Živn. Register č.   251-5581 obchodnej spoločnosti  Obchodnom registri Okresného súdu Trnava  umiestnenými v kamennej predajni.

4.2 Kupujúci pri nákupe tovarov a služieb realizuje svoju vôľu a súhlas s obchodnými

podmienkami odoslaním objednávky.

4.3 Objednávku môžete realizovať formou :

a) osobne

b) e-mailom

d) písomne poštou

4.4 Realizácia objednávky prebieha vyhľadaním produktu v ponukovom katalógu alebo

v dokumentoch v súlade s ods. 3.2 týchto obchodných podmienok a uvedením jeho názvu

alebo evidenčného čísla, ktoré uvedie kupujúci v objednávke prípadne vybraný produkt

bližšie špecifikuje na základe možností, ktoré budú pridelené v rámci daného produktu.

Okrem vyššie uvedených podmienok pre platnosť odoslanej objednávky je potrebné uviesť

všetky údaje v zmysle ods. 4.5 týchto obchodných podmienok.

4.5 Podmienka platnosti objednávky je viazaná na zadanie všetkých nasledovných údajov

ktorými sú v prípade :

a) Fyzickej osoby: Meno, priezvisko, druh tovaru, množstvo, email, telefóny kontakt,

fakturačnú adresu, spôsob prevzatia alebo dodania tovaru, adresu dodania, osobu poverenú

prevzatím tovaru, spôsob úhrady,

b) Právnickej osoby: Názov spoločnosti, druh tovaru, množstvo, email, telefóny kontakt,

fakturačnú adresu, spôsob prevzatia alebo dodania tovaru, adresu dodania, osobu poverenú

prevzatím tovaru, spôsob úhrady, IČO, DIČ, IČ DPH (ak bolo pridelené)

Všetky údaje musia byt pravdivé

Fyzická osoba musí byť spôsobilá na práve úkony; právnická osoba musí mať právnu

subjektivitu a nesmie byť legislatívne obmedzená nakladať s majetkom spoločnosti (napr.

spoločnosť v likvidácií alebo v konkurze, atď.)pričom súhlasí s týmito obchodnými

podmienkami.

4.6 Ak sa niektoré z vyhlásení kupujúceho ukáže nepravdivým alebo neúplným, následky s tým

spojené znáša ten, ktorého sa nepravdivosť alebo neúplnosť týka.

4.7 Zamestnanci spoločnosti  Bc.  Baláž Ján , Ul. Michala  Bubniča  670 /7 , Madunice  92242 IČO : 41186656 , DIČ : 1035289365,EURI č : SK 1035289365 ,Ž.O č. 2004/ 01843/2/CE Živn. Register č.   251-5581 obchodnej spoločnosti  Obchodnom registri Okresného súdu Trnava . nie sú oprávnení uzatvárať dohody mimo týchto

uvedených zmluvných podmienok. Pre dohody nad rámec uvedených všeobecných

obchodných podmienok je oprávnený iba konateľ spoločnosti  Bc.  Baláž Ján , Ul. Michala  Bubniča  670 /7 , Madunice  92242 IČO : 41186656 , DIČ : 1035289365,EURI č : SK 1035289365 ,Ž.O č. 2004/ 01843/2/CE Živn. Register č.   251-5581 obchodnej spoločnosti  Obchodnom registri Okresného súdu Trnava.

 

V. Povinnosti predávajúceho

5.1 Predávajúci poskytne kupujúcemu nasledovné informácie:

a) obchodné meno, sídlo a kontaktné údaje

b) hlavné vlastnosti tovaru alebo charakter služby,

c) celkovú cenu tovaru alebo poskytnutej služby,

d) platobné podmienky

e) dodacie podmienky a náklady na dodanie tovaru,

f) platobné podmienky,

g) poučenie o práve spotrebiteľa odstúpiť od zmluvy, alebo informáciu že spotrebiteľ nie je

oprávnený odstúpiť od zmluvy

h) cenu za použitie prostriedkov komunikácie na diaľku, ak sa cena určuje inou ako základnou

sadzbou,

i) lehotu, počas ktorej je predávajúci viazaný svojou ponukou vrátane ceny,

lehotu na dodanie tovaru

j) minimálnu lehotu, na ktorú možno zmluvu uzavrieť, ak ide o zmluvu o predaji tovaru alebo

o poskytnutí služby, ktoré sa dodávajú alebo vykonávajú nepretržite alebo opakovane.

k) poučenie o zodpovednosti predávajúceho za vady

Tieto informácie sú obsiahnuté aj v ponukovom katalógu predávajúceho, ktorý je

kupujúcemu prístupný pred odoslaním objednávky v listinnej podobe v kamennej predajni

predávajúceho v zmysle ods.1.1 čl. I alebo umiestnený na internetovej stránke Bc.  Baláž Ján , Ul. Michala  Bubniča  670 /7 , Madunice  92242 IČO : 41186656 , DIČ : 1035289365,EURI č : SK 1035289365 ,Ž.O č. 2004/ 01843/2/CE Živn. Register č.   251-5581 obchodnej spoločnosti  Obchodnom registri Okresného súdu Trnava

V prípade individuálnych požiadaviek kupujúceho sa môže kupujúci a predávajúci dohodnúť

individuálne podmienky, a tým môžu byť informácie v porovnaní s ponukovým katalógom

zmenené o čom bude kupujúci informovaný a kupujúci takúto zmenu vopred písomne

dostane a odsúhlasí pred odoslaním objednávky.

5.2 Pri ponuke tovaru alebo služby prostredníctvom telefónu je predávajúci povinný oznámiť

svoju identitu a obchodný zámer telefonátu už na začiatku komunikácie so spotrebiteľom.

Zmluva, ktorej náležitosti boli dohodnuté počas telefonického rozhovoru z podnetu

predávajúceho, je uzavretá, keď je vyjadrenie súhlasu spotrebiteľa – kupujúceho s obsahom

návrhu v písomnej forme doručené predávajúcemu. Rovnako to platí aj pre prípad zmeny

uzavretej zmluvy.

5.3 V prípade poskytovania služieb, ak má na základe zmluvy začať poskytovanie služby pred

uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy alebo ak spotrebiteľ o poskytovanie služby pred

uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy požiada a udelí súhlas na začatie poskytovania

služby:

- udelením súhlasu so začatím poskytovania služby pred uplynutím lehoty na odstúpenie

stráca spotrebiteľ po úplnom poskytnutí služby právo na odstúpenie od zmluvy

5.4 Predávajúci je povinný poskytnúť spotrebiteľovi bezodkladne po uzavretí zmluvy uzavretej

na diaľku, najneskôr spolu s dodaním tovaru, potvrdenie o uzavretí zmluvy na trvalom nosiči

alebo v listinnej podobe, informácie v zmysle ods.5.1, potvrdenie v zmysle ods. 5.3 ak bolo

poskytnuté, a predvyplnený formulár na odstúpenie od zmluvy (tvorí aj prílohu týchto

obchodných podmienok), ktoré tvoria neoddeliteľnú súčasť zmluvy.

 

VI. Hlavné vlastnosti tovaru alebo charakter služby

6.1 Hlavné vlastnosti tovaru alebo charakter služby je vždy kupujúcemu poskytnutý v ponukovom

katalógu v zmysle ods. 3.2 týchto obchodných podmienok alebo sú individuálne prispôsobené

požiadavkám klienta o ktorých je informovaný pred odoslaním objednávky.

6.2 V prípade vyplnenia zlej objednávky vzťahujúca sa k množstvu a druhu objednaného tovaru

kupujúcim , kupujúci po zistení obratom upovedomí predávajúceho o chybách v objednávke.

O chybách v objednávke pre rýchle odstránenie urobí formou telefonicky, emailom, písomne,

faxom alebo oznámením na predajni. V prípade telefonického upozornenia o chybnej

objednávke kupujúci upovedomí predávajúceho aj formou emailu alebo inou písomnou

formou.

6.3 Kupujúci má právo na zrušenie objednávky, ktorá ešte nebola vybavená pričom je povinný

oboznámiť predávajúceho bezodkladne formou telefonicky, emailom alebo písomne (viď.

kontakty). V prípade telefonického zrušenia objednávky je potrebné zo strany kupujúceho

najneskôr do 3pracovných dní doručiť písomné zrušenie objednávky predávajúceho, pričom

sa za písomné doručenie považuje aj doručenie zrušenia objednávky emailom. V písomnej

žiadosti o zrušenie objednávky (storno objednávky) je potrebné uviesť číslo objednávky. Ak už

bola objednávka kupujúcim zaplatená, peniaze budú kupujúcemu vrátené do 7 pracovných

dní na účet, z ktorého zaplatil.

6.4 Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť resp. stornovať objednávku na tovar, ak ho už nebude

schopný dodať z dôvodu jeho vypredania alebo v cene, ktorá je uvedená v ponukovom

katalógu alebo v dokumentoch podľa ods.3.2, pokiaľ sa s kupujúcim nedohodne na

náhradnom plnení. O stornovaní objednávky bude predávajúci kupujúceho bezodkladne

informovať telefonicky alebo e-mailom. V prípade úhrady kúpnej ceny alebo jej časti budú

finančné prostriedky vrátené do 7 dní na účet, z ktorého kupujúci zaplatil, pokiaľ sa

nedohodne kupujúci s predávajúcim inak z dôvodu náhradného plnenia (napríklad si v tejto

cene vyberiete iný tovar).

6.5 Ak kupujúci zistí rozdiely v množstve alebo druhu dodaného tovaru kontaktuje

predávajúceho do 14 kalendárnych dní od doručenia zásielky. Kupujúci kontaktuje

predávajúceho najmä formou listu, faxu, emailu, telefonicky alebo na predajni. V prípade

telefonického kontaktovania sa vyžaduje aj osobitná písomná forma.

6.6 V prípade osobného prevzatia kupujúcim tovaru v kamennej predajni spoločnosti Bc.  Baláž Ján , Ul. Michala  Bubniča  670 /7 , Madunice  92242 IČO : 41186656 , DIČ : 1035289365,EURI č : SK 1035289365 ,Ž.O č. 2004/ 01843/2/CE Živn. Register č.   251-5581 obchodnej spoločnosti  Obchodnom registri Okresného súdu Trnava

kupujúci je povinný si dôkladne prezrieť tovar a v prípade zistenia rozdielov v množstve alebo

druhu upozorniť ihneď predávajúceho o rozdieloch dodaného tovaru. Neskoršie reklamácie

vzťahujúce sa na množstvo a druh tovaru nebudú akceptované.

 

VII. Cena tovaru alebo poskytnutej služby (napr. montáže), platobné podmienky a dodacie podmienky

7.1 Cena tovaru alebo služby je vždy kupujúcemu poskytnutá v cenníku ponukového katalógu

v zmysle ods.3.2 týchto obchodných podmienok alebo môže byť individuálne prispôsobená

požiadavkám kupujúceho pričom o celkovej cene je kupujúci písomne informovaný pred

objednaním tovaru.

7.2 Platobné podmienky:

a) cenu tovaru alebo služby je možné zaplatiť v hotovosti na pokladni v predajnom mieste

predávajúceho, alebo

b) cenu tovaru alebo služby je možné zaplatiť prevodom na účet predávajúceho vopred.

Ak chce kupujúci využiť túto možnosť, v objednávke zaškrtne okienko „platba na účet

vopred“ alebo túto skutočnosť uvedie v poznámke k objednávke. Následne bude

kontaktovaný zo strany predávajúceho, ktorý ho oboznámi s prijatím objednávky, požiada

o potvrdenie objednávky a poskytne mu potrebné údaje k platbe. Po úhrade bude tovar hneď

zaslaný na zadanú adresu ako doporučená zásielka alebo balík. Cena poštovného (vrátane

balného) vrátane DPH je uvedená v čl.9 ods.9.12 bod a) týchto obchodných podmienok

- Poštovné je uvedené vrátane balného.

- Pri platbe na účet musí byť platba uskutočnená do troch pracovných dní, inak sa zmluva

automaticky ruší.

alebo

c) Cena tovaru alebo služby môže byť zaplatená na dobierku. Objednaný tovar zasielame

poštou doporučene, na adresu udanú kupujúcim v objednávke. Zákazník za tovar zaplatí plnú

sumu pri preberaní dobierky na pošte, prípadne doručovateľovi zásielky.

Poštovné (vrátane balného) pre každú samostatnú objednávku pri platbe na dobierku. Cena

poštovného (vrátane balného)vrátane DPH je uvedená v čl.9 ods.9.12 bod b) týchto

obchodných podmienok

alebo

d) Cena tovaru alebo služby môže byť zaplatená na faktúru s dobou splatnosti do štrnásť

pracovných dní

alebo

e) Cena tovaru alebo služby môže byť zaplatená na základe zmluvy o poskytnutí pôžičky za

účelom kúpy tovaru alebo poskytnutia služby pričom podmienky obsahuje príslušná zmluva

o poskytnutí pôžičky. Predávajúci za týmto účelom spolupracuje so spoločnosťami Home

Credit Slovakia, a.s. (ďalej len „ Home Credit“) a Quatro.

7.3 Predávajúci nenesie zodpovednosť za:

- oneskorené doručenie tovaru zavinené doručovateľom (pošta, kuriér)

- oneskorené doručenie tovaru zavinené nesprávne udanou adresou prijímateľa

- poškodenie zavinené doručovateľom (pošta, kuriér); viditeľne

- poškodený tovar (poškodený obal balíka a pod.) nepreberajte!

7.4 V prípade ak sa kupujúci dostane s platbou do omeškania je povinný zaplatiť úroky

z omeškania vo výške 0,05% za každý deň omeškania pokiaľ nie je dohodnuté inak.

7.4 Tovar je dodávaný s návodom na použitie a spravidla s montážnym návodom. V prípade ak ide

o tovar, ktorý sa dodáva bez montážneho návodu, odporúčame kupujúcim aby vykonali

aplikáciu produktu výhradne patričným odborným servisom (nevzťahuje sa na tovar ,ktorý

nepodlieha nutnosti ďalšieho spracovania, modifikácii, či montáži ). Pri nedodržaní podmienok

nemôžu byť reklamácie spojené s neodbornou montážou brané v úvahu.(nevzťahuje sa na

viditeľné alebo skryté chyby dodaného tovaru).

7.5 Náklady spojené s montážou alebo aplikáciou produktov nie sú zahrnuté v kúpnej cene tovaru

a predávajúci tieto služby poskytne kupujúcemu za odplatu v zmysle cenníka príslušného

k tovaru a uvedeného v ponukovom katalógu alebo v dokumente v zmysle ods.3.2 týchto

obchodných podmienok. Predávajúci je oprávnený poskytnúť tieto služby aj prostredníctvom

tretej osoby oprávnenej na takúto činnosť v zmysle zákonného oprávnenia pričom je povinný

o cene za služby poskytnuté treťou osobou informovať kupujúceho vopred v cenníku v súlade

s vyššie uvedenými skutočnosťami.

 

VIII. Odstúpenie od zmluvy

8.1 Spotrebiteľ je oprávnený bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy do štrnásť kalendárnych

dní odo dňa prevzatia tovaru alebo od uzavretia zmluvy o poskytnutí služby, ak predávajúci

včas a riadne splnil informačné povinnosti podľa § 7 zák.č.102/2014 Z.z..

8.2 Ak predávajúci splnil informačné povinnosti podľa §7 zák.č.102/2014 Z.z. dodatočne,

spotrebiteľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy do štrnásť kalendárnych dní odo dňa, keď

predávajúci dodatočne splnil informačné povinnosti, najneskôr však do 12 mesiacov od

prevzatia tovaru alebo od uzavretia zmluvy o poskytnutí služby.

8.3 Ak predávajúci nesplní informačné povinnosti podľa § 7 zák.č.102/2014Z.z. ani dodatočne,

spotrebiteľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy po 12tich mesiacoch a 14tich dňoch odo dňa

začatia plynutia lehoty na odstúpenie.

8.4 Odstúpením spotrebiteľa od zmluvy sa zmluva od začiatku zrušuje. Predávajúci je povinný

a) prevziať tovar späť alebo nepokračovať v poskytovaní služby resp. v postupovať v zmysle

príslušnej objednávky,

b) vrátiť spotrebiteľovi najneskôr v lehote 15 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy cenu

zaplatenú za tovar alebo za službu alebo preddavok, ktorý spotrebiteľ uhradil za tovar alebo

za službu vrátane nákladov, ktoré spotrebiteľ vynaložil v súvislosti s objednaním tovaru alebo

služby. Náklady na vrátenie tovaru znáša spotrebiteľ len v tom prípade, ak výrobok plne

zodpovedal kvalitatívnym požiadavkám a nebol chybný.

8.5 Ak sa predávajúci a spotrebiteľ nedohodnú inak, spotrebiteľ nemôže odstúpiť od zmluvy,

ktorej predmetom sú:

a) poskytnutie služby, ak sa služba začala plniť so súhlasom spotrebiteľa pred uplynutím

lehoty na odstúpenie od zmluvy podľa odsekov 8.1 až 8.3,

b) predaj tovaru alebo poskytnutie služby, ktorých cena závisí od pohybu cien na finančnom

trhu, ktoré predávajúci nemôže ovplyvniť,

c) predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa alebo tovaru

určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa, alebo tovaru, ktorý vzhľadom na jeho vlastnosti

nemožno vrátiť, alebo tovaru, ktorý rýchlo podlieha skaze,

d) vykonanie naliehavých opráv alebo údržby , o ktoré spotrebiteľ výslovne požiadal

predávajúceho (to neplatí pre zmluvy o službách a zmluvy, ktorých predmetom je predaj

iného tovaru ako náhradných dielov potrebných na vykonanie opravy alebo údržby, ak boli

uzavreté počas návštevy predávajúceho u spotrebiteľa a spotrebiteľ si tieto služby alebo

tovary neobjednal

8.6 Ak poskytla kupujúcemu spoločnosť Home Credit alebo Quatro pôžičku na základe zmluvy s

predávajúcim (t.j. v prípade ak má predávajúci uzatvorenú s uvedenými spoločnosťami

zmluvu o spolupráci za týmto účelom a kupujúci s predávajúcim uzatvoril zmluvu za účelom

poskytnutia pôžičky od spoločnosti Home Credit alebo Quatro) na kúpu tovaru alebo na

poskytnutie služby, odstúpením od zmluvy o predaji sa od začiatku zrušuje aj zmluva o

poskytnutí pôžičky. Právo na vydanie bezdôvodného obohatenia nie je tým dotknuté.

8.7 Ďalšie podmienky pri odstúpení od zmluvy:

a) V prípade odstúpenia kupujúci kontaktuje listinnou formou alebo v podobe zápisu na

trvanlivom nosiči predávajúceho, kde žiada o odstúpenie od zmluvy, a to na formulári na

odstúpenie od zmluvy ktorý tvorí prílohu týchto obchodných podmienok.

b) Tovar musí byt v pôvodnom a nepoškodenom obale, nesmie byť použitý a musí byť

nepoškodený, musí byt kompletný (vrátane obalu príslušenstva, záručného listu, návodu,

a kompletného obsahu kúpeného produktu u ktorého je realizované odstúpenie. )

c) Spotrebiteľ je povinný najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy zaslať tovar

späť alebo ho odovzdať predávajúcemu alebo osobe poverenej predávajúcim na prevzatie

tovaru (to neplatí, ak predávajúci navrhne, že si tovar vyzdvihne osobne alebo

prostredníctvom poverenej osoby).

d) Spotrebiteľ zodpovedá za zníženie hodnoty tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku takého

zaobchádzania s tovarom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie

vlastností a funkčností tovaru. Ak bolo s tovarom manipulované nad rámec potrebný na

zistenie vlastností a funkčností tovaru (napr. elektrický bicykel bol používaný) bude sa

kupujúcemu účtovať súlade s ustanovením §457 Občianskeho zákonníka manipulačný

poplatok vo výške 1% z celkovej ceny produktu za každý deň používania tovaru a poplatok až

30% za navrátenie do pôvodného stavu.

e) Pri odstúpení od zmluvy znáša spotrebiteľ náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu

pričom zodpovedá za škodu v prípade vzniku škody na tovare. Vzhľadom k tomu je vhodné

a potrebné v záujme kupujúceho tovar za týmto účelom poistiť. V prípade ak kupujúci zašle

tovar na dobierku predávajúcemu, predávajúci si vyhradzuje právo tovar neprevziať!

f) Predávajúci je povinný bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14dní odo dňa doručenia

oznámenia o odstúpení od zmluvy vrátiť spotrebiteľovi všetky platby na základe zmluvy, nie

však skôr ako bude predávajúcemu tovar doručený alebo kým spotrebiteľ nepreukáže

zaslanie tovaru späť predávajúcemu. Vzhľadom k tomu, po prevzatí zásielky tovaru

a skontrolovaní obsahu zásielky, predávajúci vráti cenu za vrátený tovar vrátane príslušných

platieb podľa zmluvy do 14 dní spotrebiteľovi rovnakým spôsobom, aký použil spotrebiteľ pri

svojej platbe, najmä však spôsobom prevodu finančných prostriedkov na účet kupujúceho

pokiaľ spotrebiteľ poskytol predávajúcemu svoje číslo účtu. V prípade, ak technický stav

vráteného tovaru nebude spĺňať niektorú z podmienok vyššie uvedených a dôjde k zníženiu

hodnoty tovaru v dôsledku zaobchádzania s tovarom nad rámec potrebný na zistenie

vlastností a funkčností tovaru, bude príslušná platba v zmysle zmluvy kompenzovaná

o náklady späté s navrátením do pôvodného stavu. Ak v čase dôjdenia tovaru do dispozície

predávajúceho už predávajúci nebude disponovať finančnými prostriedkami z platby za

príslušný tovar v zmysle zmluvy, nakoľko ich vráti spotrebiteľovi a predávajúci zistí, že dodaný

tovar je v takom technickom stave, že je zrejmé zníženie hodnoty tovaru v dôsledku

zaobchádzania s tovarom nad rámec potrebný na zistenie vlastností a funkčností tovaru,

spotrebiteľ zodpovedá za škodu a predávajúcemu vzniká nárok na uplatnenie si

zodpovednosti za škodu u spotrebiteľa v zmysle príslušných právnych predpisov SR.

8.8 Predávajúci poskytne spotrebiteľovi potvrdenie o prijatí oznámenia o uplatnení práva na

odstúpenie od zmluvy pokiaľ si spotrebiteľ uplatnil právo na odstúpenie od zmluvy

prostredníctvom formulára na odstúpenie od zmluvy umiestneného na internetovej stránke Bc.  Baláž Ján , Ul. Michala  Bubniča  670 /7 , Madunice  92242 IČO : 41186656 , DIČ : 1035289365,EURI č : SK 1035289365 ,Ž.O č. 2004/ 01843/2/CE Živn. Register č.   251-5581 obchodnej spoločnosti  Obchodnom registri Okresného súdu Trnava

8.9 Ak bol tovar dodaný kupujúcemu domov na základe zmluvy uzatvorenej mimo prevádzkových

priestorov a vzhľadom na povahu tovaru nie je možné tento tovar poslať predávajúcemu späť

poštou, predávajúci vyzdvihne tovar u spotrebiteľa. Predávajúci nie je povinný vrátiť

spotrebiteľovi platby pred tým , ako mu je tovar doručený alebo kým spotrebiteľ nepreukáže

jeho zaslanie predávajúcemu.

8.10 Ak spotrebiteľ odstúpi od zmluvy o službách a pred začatím poskytovania služieb udelil

výslovný súhlas na poskytovanie služby pred uplynutím lehoty na odstúpenie, je spotrebiteľ

povinný uhradiť predávajúcemu cenu za skutočne poskytnuté plnenie do dňa doručenia

oznámenia o odstúpení od zmluvy.

 

IX. Ďalšie zmluvné podmienky a ďalšie dodacie podmienky

9.1 Ak sa predávajúci a spotrebiteľ nedohodnú inak, predávajúci je povinný objednávku

spotrebiteľa splniť do 30 dní od jej doručenia.

9.2 Predávajúci a spotrebiteľ sa môžu dohodnúť na náhradnom plnení v rovnakej kvalite a cene;

náklady spojené s vrátením tovaru pri odstúpení spotrebiteľa od zmluvy znáša aj v tomto

prípade predávajúci.

9.3 Ak predávajúci nesplní zmluvu, pretože objednaný tovar nemôže dodať alebo službu

poskytnúť, je povinný o tom bezodkladne informovať spotrebiteľa a do 14 dní mu vrátiť cenu

zaplatenú za tovar alebo preddavok, ak sa predávajúci a spotrebiteľ nedohodnú na

náhradnom plnení.

9.4 Ak sa predávajúci a spotrebiteľ nedohodnú na náhradnom plnení, predávajúci je povinný

nahradiť všetky preukázané náklady, ktoré spotrebiteľ vynaložil na objednanie tovaru alebo

služieb.

9.5 Pri náhradnom plnení je predávajúci povinný spotrebiteľovi dodať tovar alebo poskytnúť

službu v rovnakej kvalite a cene.

9.6 V prípade ak by bola dohodnutá záväzná doba doručenia zásielky táto doba neplynie

v prípade omeškania subdodávateľov.

9.7 V prípade ak sa vyskytne prekážka, brániaca v dodaní tovaru či už trvalá „napr. zastavenie

výroby daného produktu“ alebo dočasná „napr. momentálny stav vypredania daného

produktu alebo komponentu z ktorého sa skladá a je potrebné čakanie na doskladnenie“

alebo už iné možné skutočnosti sa dohodne predávajúci s kupujúcim na ďalšom postupe.

9.8 Za okolnosti vylučujúce zodpovednosť sa považuje dostavenie sa do omeškania niektorej zo

strán z dôvodu neočakávaných skutočností, ktoré neboli úmyselne zapríčinene ale vznikajú

z dôvodu „vis major“ vyššej moci ako sú napr. prírodných pohrôm, živelných katastrof alebo

obdobných neočakávaných zmien v zriadení štátu napr. vypuknutí vojnového stavu, vzbúr

a protestov, zmien legislatívy a iných zmien, ktoré môžu priamo súvisieť a zasahovať do

realizácie obchodného vzťahu počas ktorého by mohlo prísť neprimeranému predlžovaniu

lehôt, ktoré by nespôsobovali ani pre jednu zo strán vznik sankcii z omeškania.

9.9 Ak sa kupujúci ocitne v omeškaní, počas tejto doby neplynie doba doručenia pre predajcu

a o dĺžku tejto doby bude predĺžená doba dodania tovaru kupujúcemu.

9.10 Predávajúci je oprávnený aj k čiastočnému plneniu tovarov a služieb v prípade aj pred

stanovenou lehotou.

9.11 Predávajúci odporúča klientom poistenie prepravy tovaru pričom toto poistenie je

realizované výlučne na základe písomnej objednávky kupujúceho resp. jeho písomnej

žiadosti.

9.12 Kupujúci ma právo rozhodnúť, akým spôsobom mu bude tovar doručený. Náklady na

doručenie znáša kupujúci. Predávajúci uvádza nasledovné možnosti doručenia spolu

s nákladmi na doručenie:

a) poštou pričom cena poštovného (vrátane manipulačného poplatku ) vrátane DPH pri

platbe na účet je:

Do 1 kg a ceny do 30 €..............................5,80 €

Do 2 kg a ceny do 30 €..............................6,50 €

Do 2 kg a ceny nad 30 €............................7,00 €

Do 5 kg a ceny nad 100 €..........................8,50 €

Do 10 kg a ceny nad 100 €.......................10,00 €

Do 15 kg a ceny nad 100 €.......................12,00 €

Nad 15 kg váhy a ceny nad 100 € bude podľa možnosti zásielka rozdelená na viac

balíkov tak, že bude váhovo optimalizovaná za účelom minimalizácie výslednej sumy

nákladov na doručenie.

b) poštou na dobierku - Cena poštovného (vrátane manipulačného poplatku ) vrátane DPH

pri platbe na dobierku s prevodom ceny dobierky na účet je:

Do 1 kg a ceny do 30 €...............................6,80 €

Do 2 kg a ceny do 30 €..............................7,50 €

Do 2 kg a ceny nad 30 €............................8,00 €

Do 5 kg a ceny nad 100 €..........................9,50 €

Do 10 kg a ceny nad 100 €.......................11,00 €

Do 15 kg a ceny nad 100 €.......................13,00 €

Nad 15 kg váhy a ceny nad 100 € bude podľa možnosti zásielka rozdelená na viac

balíkov tak, že bude váhovo optimalizovaná za účelom minimalizácie výslednej sumy

nákladov na doručenie.

c) kuriérom pošty

Do 100 km od Hlohovca--------------------------40,00 €

Nad 100 km od Hlohovca -----------------------50,00 €

pričom zásielka obsahuje kompletný elektrický bicykel

d) kuriérom prepravnej spoločnosti v cene 50,-EUR s DPH v rámci celej SR, keď zásielka

obsahuje jeden kompletný elektrický bicykel

e) doručenie zamestnancom predávajúceho :

Do 10 km od Hlohovca-----------------------------------zdarma

Od 10 km-50 km----------------------------0,37 € s DPH / najazdený km

Od 50-100 km-------------------------------0,36 € s DPH / najazdený km

Nad 100 km------------------------------- 0,35 € s DPH/ najazdený km

e) osobné prevzatie na predajni - bezplatne v súlade s ods.9.14 týchto obchodných

podmienok

9.13 Tovar je dodávaný vo vhodnom obale prispôsobenom druhu tovaru a pre dohodnuté

dopravné podmienky tak aby sa zabránilo poškodeniu tovaru v priebehu dopravy. Obaly

a balné sú na náklady predávajúceho. Použitý obal a fixačné materiály sa predávajúcemu

nevracajú.

9.14 Ak si kupujúci s predávajúcim dohodnú termín ohľadne osobného odberu a tovar si kupujúci

neprevezme viac ako päť pracovných dní, je predávajúci oprávnený uskladniť tovar na

náklady kupujúceho a zároveň prechádza na kupujúceho riziko vzniku škody.

Cena za uskladnenie neprevzatého tovaru sú 4% mesačne z hodnoty veci.

Po uplynutí jedného kalendárneho mesiaca bude tovar odoslaný kupujúcemu na jeho udanú

adresu.

9.13 Riziko vzniku škody na tovare prechádza z predávajúceho na kupujúceho v okamihu, keď

bol tovar prevzatý kupujúcim alebo osobou poverenou na prevzatie za kupujúceho. Kupujúci

je povinný vykonať prehliadku tovaru pri jeho prevzatí a ubezpečiť sa že zásielka dorazila

v poriadku a kompletná. Pokiaľ tak nespraví, nemôže si uplatniť nároky z nedostatkov, ktoré

by mohli byt zistené pri tejto prehliadke a na tovar sa prihliada ako keby bol prevzatý bez

vád pokiaľ kupujúci nepreukáže, že vady existovali už počas prevzatia.

9.14 Vlastnícke právo prechádza na kupujúceho až úplným zaplatením kúpnej ceny. Do momentu

zaplatenia kúpnej ceny v prípade skoršieho prevzatia tovaru ako je jeho samotné zaplatenie

alebo aj čiastočne zaplatenie je naďalej hladené na predávajúceho ako absolútneho vlastníka

veci a kupujúci je držiteľom, na ktorého prejde vlastnícke právo až jeho úplným zaplatením.

9.15 Ak kupujúci má tovar v držbe a momentom splatnosti záväzku nezaplatí kúpnu cenu za tovar,

predávajúci ma právo vyzvať kupujúceho o vydanie držanej veci, ktorá je predmetom kúpnej

zmluvy medzi predávajúcim a kupujúcim a zadržať do momentu kedy nebude zaplatená

kúpna cena.

9.16 Kupujúci je povinný bezprostredne zachovať mlčanlivosť o všetkých podstatných

informáciách, ktoré sú mu sprístupnené v súvislosti s dodávkami od predávajúceho a ktoré

môže považovať s ohľadom na okolnosti jednoznačne za obchodné tajomstvo a ktoré majú

byť zachované ako dôverné, s výnimkou informácií, ktoré sú známe z verejných zdrojov

 

X. Právo záruky a reklamácie tovaru

10.1 Právo záruky a reklamácia tovaru je upravená v reklamačnom poriadku spoločnostiBc.  Baláž Ján , Ul. Michala  Bubniča  670 /7 , Madunice  92242 IČO : 41186656 , DIČ : 1035289365,EURI č : SK 1035289365 ,Ž.O č. 2004/ 01843/2/CE Živn. Register č.   251-5581 obchodnej spoločnosti  Obchodnom registri Okresného súdu Trnava – predávajúceho, ktorý tvorí samostatný ucelený celok a je verejne prístupný na

predajnom mieste Bc.  Baláž Ján , Ul. Michala  Bubniča  670 /7 , Madunice  92242 IČO : 41186656 , DIČ : 1035289365,EURI č : SK 1035289365 ,Ž.O č. 2004/ 01843/2/CE Živn. Register č.   251-5581 obchodnej spoločnosti  Obchodnom registri Okresného súdu Trnava  alebo na stránkach spoločnostiBc.  Baláž Ján , Ul. Michala  Bubniča  670 /7 , Madunice  92242 IČO : 41186656 , DIČ : 1035289365,EURI č : SK 1035289365 ,Ž.O č. 2004/ 01843/2/CE Živn. Register č.   251-5581 obchodnej spoločnosti  Obchodnom registri Okresného súdu Trnava

 

XI. Ochrana osobných údajov

11.1 Spolu so súhlasom s obchodnými podmienkami spoločnosti Bc.  Baláž Ján , Ul. Michala  Bubniča  670 /7 , Madunice  92242 IČO : 41186656 , DIČ : 1035289365,EURI č : SK 1035289365 ,Ž.O č. 2004/ 01843/2/CE Živn. Register č.   251-5581 obchodnej spoločnosti  Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, kupujúci prejavuje

dobrovoľný súhlas so spracovaním a uschovaním osobných údajov za účelom kúpy tovaru

v portfóliu predávajúceho, resp. v ponukovom katalógu a v dokumentoch v zmysle ods.3.2

týchto obchodných podmienok a vyhlasuje, že tieto údaje sú skutočné, pravdivé

a kupujúceho. Kupujúci zároveň dáva dobrovoľný súhlas aby jeho osobné údaje boli

poskytnuté spoločnostiam Home Credit a Quatro v prípade ak za účelom zaplatenia kúpnej

ceny za tovar v portfóliu predávajúceho uzatvoril zmluvu s uvedenými spoločnosťami.

11.2 Spoločnosť  Bc.  Baláž Ján , Ul. Michala  Bubniča  670 /7 , Madunice  92242 IČO : 41186656 , DIČ : 1035289365,EURI č : SK 1035289365 ,Ž.O č. 2004/ 01843/2/CE Živn. Register č.   251-5581 obchodnej spoločnosti  Obchodnom registri Okresného súdu Trnava  vyhlasuje, že osobné údaje, ktoré poskytne záujemca slúžia výlučne

pre potreby spoločnosti, ktoré súvisia s kúpou tovaru v zmysle ods.11.1 týchto obchodných

podmienok.

11.3 Spoločnosť Bc.  Baláž Ján , Ul. Michala  Bubniča  670 /7 , Madunice  92242 IČO : 41186656 , DIČ : 1035289365,EURI č : SK 1035289365 ,Ž.O č. 2004/ 01843/2/CE Živn. Register č.   251-5581 obchodnej spoločnosti  Obchodnom registri Okresného súdu Trnava. ďalej vyhlasuje, že s osobnými údajmi bude zaobchádzať a nakladať v

súlade s právnymi predpismi SR a tieto údaje nebudú bez súhlasu záujemcu poskytnuté

žiadnym tretím osobám, ktoré by priamo nesúviseli s realizáciou objednávky pre klienta.

11.4 Predávajúci si vyhradzuje právo ustúpiť od záruk bezpečnosti v prípade napadnutia serveru

neznámym páchateľom. V takomto prípade neplatia vyššie uvedené pravidlá manipulácie s

osobnými údajmi.

 

XII. Záverečné ustanovenia

12.1 Pre tieto všeobecne obchodné podmienky a všetky právne vzťahy medzi predávajúcim

a kupujúcim platí právny poriadok Slovenskej republiky.

12.2 V prípade ak niektoré ustanovenia týchto obchodných podmienok sa stanú neplatnými

nemajú za dôsledok absolútnu neplatnosť obchodných podmienok ale len daného

ustanovenia. Neplatné ustanovenie zmluvné strany po dohode nahradia novým ustanovením

ktoré obdobne rieši daný vzťah a je v súlade zo zákonom.

12.3 Odoslaním objednávky zákazník potvrdzuje bezvýhradný súhlas s obchodnými podmienkami

 

12.4 Tieto všeobecné obchodné podmienky nadobúdajú platnosť dňa 01.05.2014. Spoločnosť  Bc.  Baláž Ján , Ul. Michala  Bubniča  670 /7 , Madunice  92242 IČO : 41186656 , DIČ : 1035289365,EURI č : SK 1035289365 ,Ž.O č. 2004/ 01843/2/CE Živn. Register č.   251-5581 obchodnej spoločnosti  Obchodnom registri Okresného súdu Trnava. si vyhradzuje právo zmeny týchto všeobecných obchodných podmienok.  Bc.  Baláž Ján , Ul. Michala  Bubniča  670 /7 , Madunice  92242 IČO : 41186656 , DIČ : 1035289365,EURI č : SK 1035289365 ,Ž.O č. 2004/ 01843/2/CE Živn. Register č.   251-5581 obchodnej spoločnosti  Obchodnom registri Okresného súdu Trnava

   

VZOROVÝ FORMULÁR NA ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

(vyplňte a zašlite formulár len v prípade, že si želáte odstúpiť od zmluvy)

- Komu: Bc.  Baláž Ján , Ul. Michala  Bubniča  670 /7 , Madunice  92242 IČO : 41186656 , DIČ : 1035289365,EURI č : SK 1035289365 ,Ž.O č. 2004/ 01843/2/CE Živn. Register č.   251-5581 obchodnej spoločnosti  Obchodnom registri Okresného súdu Trnava

Telefónny kontakt : 0915214537

- Týmto oznamujem/oznamujeme*, že odstupujem/ odstupujeme * od zmluvy na tento tovar/ od zmluvy o poskytnutí tejto služby*

 

....................................................................................................

 

- Dátum objednania/ dátum prijatia*:

 

................................................................................................

 

- Meno a priezvisko spotrebiteľa/ spotrebiteľov*:

 

.............................................................................

 

.....................................................................................................

 

.....................................................................................................

 

- Adresa spotrebiteľa/ spotrebiteľov*:

 

................................................................................................

 

- Podpis spotrebiteľa/ spotrebiteľov*:

 

................................................................................................

 

.....................................................................................................

 

- Dátum: ...................................................

 

*Nehodiace sa prečiarknite.

 

 

 

 

 Login:
 Heslo:
Ak ešte nemáte konto, môžete sa zaregistrovať.