Reklamačny poriadok

REKLAMAČNÝ PORIADOK OBCHODNEJ SPOLOČNOSTI  Bc. Ján Baláž BICYKEL CENTRUM

V súlade s ustanovením §18 a nasl. Zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona

Slovenskej národnej rady č. 372/1990Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (ďalej len

„zákon o ochrane spotrebiteľa) a § 619 až § 627 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník a zákona

č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe

zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov, vydáva spoločnosť Bc. Ján Baláž BICYKEL CENTRUM  tento Reklamačný poriadok Bc.  Baláž Ján , Ul. Michala  Bubniča  670 /7 , Madunice  92242 IČO : 41186656 , DIČ : 1035289365,EURI č : SK 1035289365 ,Ž.O č. 2004/ 01843/2/CE Živn. Register č.   251-5581 obchodnej spoločnosti  Obchodnom registri Okresného súdu Trnava) (ďalej len „Reklamačný poriadok“)

 

REKLAMAČNÝ PORIADOK

 

I. PREAMBULA

1.1 Tento reklamačný poriadok upravuje rozsah, podmienky a spôsob uplatnenia práva zo

zodpovednosti za vady elektrických bicyklov, ich príslušenstva a doplňujúceho vybavenia ako aj

náhradných dielov, na ktoré bola poskytnutá záruka a ktoré si zakúpili spotrebitelia (ďalej len

„kupujúci“) pričom určuje miesto, na ktorom si môže kupujúci uplatniť svoje právo na

reklamáciu.

 

II. VYMEDZENIE POJMOV

2.1 Na účely tohto reklamačného poriadku sa používajú nasledovné pojmy uvedené v tomto článku.

2.2 „Predávajúci“ – obchodná spoločnosť   Bc. Ján Baláž BICYKEL CENTRUM Ul. Michala  Bubniča  670 /7 , Madunice  92242, IČO : 41186656 , DIČ : 1035289365,EURI č : SK 1035289365 ,Ž.O č. 2004/ 01843/2/CE Živn. Register č.   251-5581 obchodnej spoločnosti  Obchodnom registri Okresného súdu Trnava.

2.4 „Kupujúci“ –

a)každá fyzická alebo právnická osoba, ktorá si ako spotrebiteľ nakupuje výrobky pre osobnú

potrebu alebo pre potrebu príslušníkov svojej domácnosti, a to v súlade s §2 bod a) zákona

o ochrane spotrebiteľa.

b) právnická osoba, podnikateľ, ktorý nakupuje tovar za účelom svojho podnikania pričom práva

a povinnosti výslovne neupravené týmto Reklamačným poriadkom ani zmluvou medzi

predávajúcim a kupujúcim sa riadia príslušnými ustanoveniami zák. č 513/1991 Zb., Obchodného

zákonníka v znení neskorších predpisov, ako aj súvisiacimi predpismi. V prípade akýchkoľvek

rozdielov medzi Reklamačným poriadkom a individuálnou zmluvou, má prednosť text zmluvy.

2.5 „Tovar“ - elektrický bicykel, jeho príslušenstvo, doplňujúce vybavenia ako aj náhradné diely

2.6 „Výrobcom“

2.6.1 osoba, ktorá výrobok vyrobí, vyťaží, obnoví, upraví alebo inak získa a má sídlo alebo miesto

podnikania na území členského štátu Európskej únie, členského štátu Európskeho hospodárskeho

priestoru alebo Turecka (ďalej len "členský štát"), alebo ten, kto sa za výrobcu vydáva označením

výrobku svojím menom, ochrannou známkou alebo iným rozlišovacím znakom, alebo osoba z

dodávateľského reťazca, ktorej činnosť môže ovplyvniť bezpečnostné vlastnosti výrobku,

2.6.2 osoba, ktorá má sídlo alebo miesto podnikania na území členského štátu a je

splnomocnencom výrobcu, ktorý nemá sídlo alebo miesto podnikania na území členského štátu,

2.6.3 dovozca, ak výrobcu nemožno určiť podľa bodu 2.6.1 alebo 2.6.2

2.7 „Kúpa“ resp. „Predaj“ - tovaru sa rozumie tiež výmena chybného elektrického bicykla a jeho

príslušenstva, či náhradných dielov, ktoré kupujúci nadobudol z vlastníctva obchodnej

spoločnosti  Bc. Ján Baláž Bicykel Centrum v zmysle predchádzajúcich ustanovení, v rámci ním uplatnenej

reklamácie za bezchybný v rámci zodpovednosti za jeho vady v záručnej dobe

2.8 „Záručná doba“ – oprava, ktorá sa má vykonať alebo sa vykonala v rámci záručnej doby, v zmysle

záručného listu, ak predávajúci na záručnom liste resp. inom doklade, ktorým možno túto

skutočnosť v zmysle príslušných ustanovení reklamačného poriadku hodnoverne preukázať

(ďalej spolu ako „záručný list“), výslovne potvrdil výrobcom uvádzanú dĺžku záručnej doby.

2.9 “Záručná oprava” sa rozumie tiež oprava, ktorá sa má vykonať na základe reklamácie vady

existujúcej v čase prevzatia tovaru kupujúcim,

2.10 „Miesto na uplatnenie reklamácie kupujúcim“ – predajné miesto obchodnej spoločnosti Bc. Ján Baláž BICYKEL CENTRUM ul. Michala Bubniča 670/7 , Madunice 92242. Predávajúci si vyhradzuje

právo neprebrať tovar zaslaný na dobierku. Pred odoslaním odporúčame tovar poistiť pre prípad

poškodenia alebo straty počas prepravy.

2.11 „Predajná cena“ resp. „cena“ - konečná cena vrátane dane z pridanej hodnoty a všetkých

ostatných daní za jednotku výrobku resp. tovaru alebo za určené množstvo výrobku resp. tovaru,

2.12 „Reklamácia“ – uplatnenie zodpovednosti za chyby elektrického bicykla a jeho príslušenstva či

náhradných dielov.

2.13 „Vybavenie reklamácie“ –

a) ukončenie reklamačného konania odovzdaním opraveného tovaru,

b) výmena tovaru,

c) vrátenie kúpnej ceny tovaru

d) vyplatenie primeranej zľavy z ceny tovaru,

e) písomná výzva na prevzatie plnenia alebo odôvodnené zamietnutie reklamácie,

2.14 „Odborné posúdenie“ – vyjadrenie znalca v zmysle zákona č. 382/2004 Z.z. o znalcoch,

tlmočníkoch a prekladateľoch v znení neskorších predpisov alebo stanovisko vydané

autorizovanou, notifikovanou alebo akreditovanou osobou v zmysle zákona č. 264/1999 Z.z. o

technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých

zákonov v znení neskorších predpisov, alebo stanovisko osoby oprávnenej výrobcom na

vykonávanie záručných opráv (ďalej aj ako “určená osoba“),

2.15 „Výmena elektrického bicykla, príslušenstva, doplňujúceho vybavenia, či náhradného dielu“–

výmena elektrického bicykla, príslušenstva, doplňujúceho vybavenia, alebo náhradného dielu

za prístroj rovnakej značky a typu; v prípade, ak spoločnosť Bc. Ján Baláž BICYKEL CENTRUM ul. Michala Bubniča 670/7 , Madunice 92242. už nemá v ponuke

elektrický bicykel, príslušenstvo, doplňujúce vybavenie, alebo náhradný diel rovnakej značky a

typu, alebo kupujúci s výmenou za elektrický bicykel, príslušenstvo, doplňujúce vybavenie,

alebo náhradný diel rovnakej značky a typu nesúhlasí, výmena sa uskutoční v zmysle článku

VIII. ods. 8.5 a 8.6 tohto reklamačného poriadku;

 

III. Zodpovednosť predávajúceho za vady

3.1 Obchodná spoločnosť Bc. Ján Baláž BICYKEL CENTRUM ul. Michala Bubniča 670/7 , Madunice 92242. (ďalej len “predávajúci”) zodpovedá kupujúcemu za to, že

tovar, ktorý si zakúpil z jej vlastníctva:

a) má požadovanú kvalitu a úžitkové vlastnosti, výrobcom udané jeho prevádzkovo-technické

parametre a že jeho používanie na určené účely bolo schválené v súlade s príslušnými všeobecne

záväznými platnými právnymi predpismi na území Slovenskej republiky,

b) zodpovedá podľa všeobecne záväzných právnych predpisov tiež zdravotným, hygienickým

a iným podmienkam v nich ustanoveným,

c) je bez vád,

d) sa mu predal za cenu, ktorú mal v okamihu ponuky a jeho predaja a že táto cena sa mu aj

správne účtovala.

3.2 Zodpovednosť predávajúceho podľa ods. 3.1 sa v rovnakom rozsahu vzťahuje aj na tovar, ktorý si

kupujúci zakúpil na predajnom mieste za znížené ceny v rámci ponukovej (predajnej) akcie, na

ktoré sa im poskytla zľava z ich spotrebiteľskej ceny.

3.3 Pri predaji je povinné predajné miesto vydať kupujúcemu doklady o kúpe tovaru v štruktúre,

ktorú v rámci jednotlivých ponukových (predajných) akcií určí osobitne predávajúci. Predajné

miesto je však povinné vždy vydať kupujúcemu zároveň s jemu predaným tovarom záručný list

a pokiaľ to povaha výrobku pripúšťa aj písomný návod (t.j. pri kúpe elektrického bicykla).

 

IV. Právo kupujúceho na reklamáciu

4.1 Kupujúcemu vzniká právo na reklamáciu vady zistenej na ním zakúpenom tovare v zmysle

ustanovení tohto reklamačného poriadku a vyššie uvedených zákonov. Toto právo

kupujúceho sa však nevzťahuje na vadu tovaru, za ktorú predávajúci nezodpovedá.

4.2 Ak ide o vadu, ktorú má tovar pri jeho prevzatí kupujúcim, kupujúci je povinný svoje právo na

reklamáciu vady ním zakúpeného tovaru uplatniť u predávajúceho bez zbytočného odkladu

po tom, čo mal možnosť prezrieť si kúpený tovar, najneskôr však do šiestich mesiacov odo

dňa prevzatia tovaru kupujúcim. Ak v tejto lehote nevytkne vadu, právo zanikne.

4.3 Ak ide o vadu, ktorá neexistovala v čase prevzatia kupujúcim, a teda sa vyskytla až po šiestich

mesiacoch odo dňa prevzatia, kupujúci je povinný ju vytknúť do šiestich mesiacov od jej

zistenia, najneskôr však do uplynutia záručnej doby.

4.4 Ak kupujúci neuplatní u predávajúceho svoje právo na reklamáciu vady u neho zakúpeného

tovaru v záručnej dobe, toto právo zanikne. Na reklamáciu vady zakúpeného tovaru, ktorý

kupujúci uplatní u predávajúceho po uplynutí jeho záručnej doby sa neprihliadne.

4.5 Predajné miesto, kde kupujúci uplatnil svoje právo na zo zodpovednosti predávajúceho za

ním reklamovanú vadu tovaru je povinné mu vydať doklad potvrdzujúci uplatnenie tejto jeho

reklamácie. Tento doklad je predajné miesto povinné vydať v prípade uplatnenia reklamácie

aj v prípade , ak sa reklamácii nemôže vyhovieť na mieste a ihneď alebo v celom rozsahu, ako

aj vtedy, ak sa nevyhovie reklamácii kupujúceho. Náležitosti tohto dokladu sú upravené

v prílohe tohto reklamačného poriadku.

4.6 Predávajúci je povinný o vybavení reklamácie vydať písomný doklad najneskôr do 30 dní odo

dňa uplatnenia reklamácie.

4.7 Predávajúci zodpovedá kupujúcemu za vady predaného tovaru a jeho príslušenstva z jeho

vlastníctva , ktoré:

a) existovali pri ich prevzatí kupujúcim

b) sa vyskytli po ich prevzatí kupujúcim v priebehu záručnej doby , ktorú na ne poskytol

priamo výrobca vo svojom záručnom liste k nim, ak bol tento záručný list alebo záručná

lehota v ňom vyslovene potvrdená predávajúcim, alebo predávajúci v záručnom liste,

prípadne v tomto reklamačnom poriadku.

4.8 Predávajúci nezodpovedá za vady tovaru , ktoré nemožno pokladať za vady , na ktoré sa

vzťahuje poskytnutá záruka podľa bodu 4.7 tohto článku a z dôvodov ustanovených v článku

5 tohto reklamačného poriadku.

4.9 V súlade s §619 zák.č.40/1964 Z. z. Občianskeho zákonníka právny vzťah zo zodpovednosti za

vady vzniká výlučne medzi predávajúcim a kupujúcim (to platí aj v prípade, keď vady predanej

veci sú odstraňované prostredníctvom záručnej opravovne uvedenej v záručnom liste). Z toho

vyplýva, že aj práva z tejto zodpovednosti môže u predávajúceho uplatňovať vo svojom mene

vždy len kupujúci. Ak by predávajúci v čase trvania záruky vec predal ďalej, nový vlastník

môže uplatňovať nároky zo zodpovednosti za vady ako zmluvný zástupca pôvodného

kupujúceho na základe plnomocenstva. Pokiaľ kupujúcim bol len jeden z manželov, práva zo

záruky môže uplatňovať on sám. Druhý manžel môže uplatňovať práva zo zodpovednosti za

vady tiež len na základe plnomocenstva ako zástupca kupujúceho.

 

V.

5.1 Záruka sa nevzťahuje na vady tovaru, ktoré po ich prevzatí:

a) spôsobil kupujúci alebo tretia osoba jeho mechanickým alebo iným poškodením alebo

vznikli i nezávisle na ich konaní poškodením v prípade vis major,

b) vznikli nesprávnym spôsobom používania, nedovoleným používaním na iné účely než na

aké sú určené svojim charakterom alebo pri ich používaní v spojitosti s inými zariadeniami,

ktoré výrobca alebo predávajúci neodporúča,

c) vznikli ako dôsledok :

ca) svojvoľných úprav a opráv vykonávaných inak ako v rámci reklamačného konania

záručnou opravou v zmysle tohto reklamačného poriadku alebo v iných ako

predávajúcim v záručnom liste určených, alebo kupujúcemu iným preukázateľným

spôsobom oznámeným autorizovaným servisným strediskom (resp. predajným

miestom)

cb) iných zrejmých neodborných zásahov do nich alebo akýmkoľvek iným

zaobchádzaním s nimi , ktoré bolo v rozpore s návodom k nim, záručnými

podmienkami a v nich uvedenými pokynmi a výslovnými upozorneniami pre

kupujúceho, alebo ak vady boli spôsobené kupujúcim ich skladovaním, používaním

alebo uložením vo vlhkom, prašnom, chemicky agresívnom alebo inak nevhodnom

prostredí, alebo ich odkladaním alebo uschovávaním na miesta s takýmto

prostredím,

d) v ostatným prípadoch uvedených v záručnom liste alebo v návode výrobcu, alebo

predávajúceho.

 

VI. Lehoty na uplatnenie reklamácie

6.1 Záručná doba začína plynúť dňom prevzatia tovaru kupujúcim na predajnom mieste

predávajúceho.

6.2 Záručná doba v zmysle §620 Zák. č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka je 24 (slovom:

dvadsaťštyri) mesiacov ak nejde o veci ktoré sa rýchlo kazia, alebo o použité veci v zmysle

§619 zákona č. 40/1964 Zb. občiansky zákonník. Záručná doba je vždy vyznačená v záručnom

liste k príslušnému tovaru.

6.3 Ak je záručná doba poskytnutá výrobcom na príslušný tovar dlhšia ako uvedená v ods.6.2

tohto článku, táto dlhšia záručná doba poskytnutá výrobcom nezakladá žiadne práva

kupujúceho voči predávajúcemu na dlhšiu záručnú dobu, pokiaľ predávajúci túto dlhšiu

záručnú dobu výslovne nepotvrdí v záručnom liste k príslušnému tovaru, a to ani v prípade

ak výrobca vo vyhlásení o záruke uvedie, že záruka sa vzťahuje aj na tretie osoby, ktoré

postupne tovar nadobudnú.

6.4 Záručný list obsahuje: meno, priezvisko, obchodné meno alebo názov predávajúceho, jeho

sídlo alebo miesto podnikania, obsah záruky, jej rozsah a podmienky, dĺžku záručnej doby a

údaje potrebné na uplatnenie záruky. Ak záručný list neobsahuje všetky náležitosti,

nespôsobuje to neplatnosť záruky.

6.5 Ustanovenia bodov 6.1 a 6.2 tohto článku sa primerane vzťahujú aj na ostatné podmienky

záruky poskytnutej výrobcom alebo servisným miestom (strediskom).

6.6 Pri výmene reklamovaného tovaru za nový, začne plynúť od jeho prevzatia nová záručná

doba. Výmena len niektorej časti reklamovaného tovaru sa považuje za opravu tovaru.

6.7 Ustanovenie bodu 6.6 tohto článku sa obdobne uplatní aj na príslušenstvo a doplňujúce

vybavenie a náhradné diely elektrického bicykla.

6.8 Do záručnej doby sa nepočíta doba medzi dňom, kedy kupujúci uplatnil svoje právo zo

zodpovednosti za vady a dňom, od ktorého si bol kupujúci povinný po skončení jeho opravy

opravený elektrický bicykel alebo jeho príslušenstvo alebo náhradný diel prevziať.

6.9 Počas celej doby používania zakúpeného tovaru je nutné, aby kupujúci venoval dostatočnú

pozornosť základným pravidlám používania tovaru. Obzvlášť je potrebné zvážiť všetky faktory

nepriaznivo ovplyvňujúce plnú funkčnosť a životnosť výrobku. Predávajúci poskytuje

kupujúcemu prostredníctvom manuálu so záručným listom a ďalších informačných

materiálov dostatočné množstvo informácii, potrebných k správnej starostlivosti o všetky

druhy predávaného tovaru.

Záručnú dobu nemožno zamieňať so životnosťou tovaru, tj. dobou, počas ktorej, pri

správnom používaní a správnej starostlivosti, vrátane údržby môže tovar vzhľadom k svojim

vlastnostiam, danému účelu a rozdielnosti v intenzite jeho používania vydržať.

 

VII. Postup pri uplatňovaní práva zo zodpovednosti za vady

Konanie o reklamácii

7.1 Miesto uplatnenia reklamácie:

Kupujúci je oprávnený uplatniť svoje právo zo zodpovednosti za vady (reklamáciu) na

predajnom mieste, na ktorom tovar zakúpil.

7.2 V prípade, že kupujúci riadne uplatní reklamáciu na predajnom mieste v súlade s

ustanovením ods. 7.1 tohto článku, pričom uvedená reklamácia predávajúcim nebola uznaná

a zároveň je tu dôvod, pre ktorý sa možno rozumne domnievať, že neuznanie reklamácie je v

rozpore s príslušnými ustanoveniami reklamačného poriadku a/alebo platných právnych

predpisov alebo, ak po vybavení reklamácie, ktorá bola riadne uplatnená na predajnom

mieste predávajúcim iným spôsobom, je tu dôvod, pre ktorý sa možno rozumne domnievať,

že vybavenie reklamácie bolo vykonané v rozpore s ustanoveniami reklamačného poriadku

a/alebo platných právnych predpisov, je kupujúci oprávnený zaslať písomnú sťažnosť na

spôsob vybavenia reklamácie na sídlo spoločnosti Bc. Ján Baláž BICYKEL CENTRUM ul. Michala Bubniča 670/7 , Madunice 92242.

01. Na adrese sídla predávajúceho môže tiež podať svoje konkrétne písomné, prípadne aj

ústne upozornenia týkajúce sa kvality predávaného tovaru, alebo kvality práce predajného

miesta, ako aj iné svoje vyjadrenia a podnety vzťahujúce sa k ich predaju a prípadným na nich

sa vyskytujúcim vadám.

7.3 Svoje právo na reklamáciu vady u predávajúceho zakúpeného tovaru uplatní kupujúci

predložením pokladničného alebo iného účtovného (daňového) dokladu o jeho kúpe (napr.

faktúra) a predávajúcim potvrdeného úplného a nepozmeneného záručného listu, prípadne

iných dokladov, vyžiadaných podľa potreby predávajúcim, z ktorých je nepochybne zrejmé, že

tento bol zakúpený u predávajúceho a že záručná doba poskytnutá predávajúcim na

reklamáciu jeho vady ešte neuplynula.

7.4 Kupujúci je povinný pri uplatnení svojho práva na reklamáciu vady tovaru, predložiť

predávajúcemu spolu s dokladmi podľa predchádzajúceho bodu, tiež u neho kompletný

zakúpený tovar.

7.5 Predávajúci podľa konkrétnych okolností neuzná reklamáciu (nevyhovie reklamácii), ktorú

kupujúci

a) uplatní oneskorene po uplynutí určenej záručnej doby alebo, ak zistenie tejto podmienky z

dôvodov na strane kupujúceho nie je možné preto, že tento nepredložil doklad vyžadovaný

pri uplatňovaní reklamácie kupujúcim podľa predchádzajúcich bodov tohto článku alebo iný

hodnoverný doklad vystavený predávajúcim alebo predávajúcim potvrdený, ktoré by

nepochybne potvrdzovali, že na ním reklamovaný tovar sa vzťahuje tento reklamačný

poriadok, tzn. že ním bol zakúpený na predajnom mieste predávajúceho a z jeho majetku

alebo tieto skutočnosti nepreukázal iným hodnoverným spôsobom,

b) v prípadoch, v ktorých kupujúci predloží predávajúcemu ním reklamovaný tovar bez

niektorej jeho chýbajúcej súčasti alebo ak sa má jednať o jeho výmenu, tiež bez niektorej

časti jeho príslušenstva, s ktorým mu bol predaný.

c) ak ide o vady, za ktoré podľa tohto reklamačného poriadku predávajúci kupujúcemu

nezodpovedá z dôvodov v ňom ustanovených alebo vyplývajúcich z platných právnych

predpisov.

7.6 Ak kupujúci uplatní reklamáciu, predávajúci alebo ním poverený zamestnanec alebo určená

osoba je povinný poučiť kupujúceho o jeho právach podľa všeobecného predpisu (zákon č.

40/1964 Zb. Občiansky zákonník). Na základe rozhodnutia kupujúceho, ktoré z týchto práv

kupujúci uplatňuje, je predávajúci povinný určiť spôsob vybavenia reklamácie, a to v lehotách

podľa článku IX. tohto reklamačného poriadku.

7.7 Predávajúci neuzná reklamáciu mechanicky, či inak zničeného alebo zjavne poškodeného a

prípadne i znečisteného (mechanicky, chemicky, či iným spôsobom alebo cudzou látkou)

tovaru, pri ktorých je nesporne zrejmé, že ich zničenie, poškodenie alebo znečistenie,

nemohla spôsobiť kupujúcim jeho reklamovaná vada.

7.8 Predávajúci je povinný s kupujúcim vždy spísať protokol o uplatnení jeho reklamácie, a to aj v

prípade, ak z dôvodov ustanovených v tomto reklamačnom poriadku je už od začiatku

uplatnenia reklamácie zrejmé, že túto nemôže uznať. V prípadoch, v ktorých pôjde o

reklamáciu vady, ktorú je predávajúci spôsobilý vybaviť ihneď pri jej uplatnení a na mieste, je

predávajúci povinný o tom spísať iba stručný protokol.

7.9 Vo všetkých ostatných prípadoch je predávajúci v protokole o reklamácii povinný vždy uviesť,

popri vyplnení všetkých jeho základných náležitostí vzťahujúcich sa na kupujúceho a na

predmet jeho reklamácie a uvedení jeho identifikačných údajov (značka a typ, výrobné číslo,

deň uplatnenia reklamácie) a popise vady uvádzanej kupujúcim, tiež v akom mechanickom

stave tovar od kupujúceho preberá, či na ňom alebo na jeho príslušenstve nie sú viditeľné

znaky mechanického alebo iného poškodenia, či nechýba niektorá jeho súčasť a či s ním

preberá zároveň aj jeho príslušenstvo a v akom rozsahu (popis a počet) a či nezistil na

reklamovanom tovare tiež iné vady, než ktoré uviedol kupujúci.

7.10 Predávajúci je povinný vydať druhopis protokolu kupujúcemu ako potvrdenie o tom, kedy

toto svoje právo na reklamáciu uplatnil. Kupujúci je povinný v dobe určenej predávajúcim si

ním reklamovaný tovar prevziať od predávajúceho a potvrdiť mu svojím podpisom, v akom

stave a rozsahu ho od neho prevzal a deň jeho prevzatia.

 

VIII. Osoby oprávnené na predajnom mieste na prijímanie reklamácií a spôsob vybavenia reklamácií

8.1 Reklamáciu kupujúceho v zmysle predchádzajúcich článkov tohto reklamačného poriadku a

pri splnení v nich ustanovených podmienok, prijíma a vybavuje na predajných miestach jeho

vedúci, jeho zástupca alebo zamestnanec určený na prijímanie a vybavovanie reklamácií

kupujúcich (ďalej len “osoba oprávnená na vybavovanie reklamácie”).

8.2 Kupujúci má zákonné právo požadovať, aby na predajnom mieste bola prítomná po celú jeho

prevádzkovú dobu osoba oprávnená na vybavovanie reklamácie a aby táto osoba tiež ním

uplatňovanú reklamáciu na jeho požiadanie od neho kedykoľvek v tejto dobe aj prijala.

8.3 Ak osoba oprávnená na vybavenie reklamácie jej preverením zistí, že reklamácia sa podala

kupujúcim včas, v určenej záručnej dobe a že kupujúcim reklamovaná vada je vadou, za ktorú

zodpovedá predávajúci, má kupujúci právo, ak ide o:

a) odstrániteľné vady:

aa) aby takáto vada bola bezplatne, včas a riadne odstránená a predávajúci je

povinný odstrániť takúto vadu na mieste ihneď, inak bez zbytočného odkladu, najneskoršie

však v určenej zákonnej lehote;

ab) kupujúci môže požadovať, aby mu reklamovaný tovar predávajúci namiesto

odstránenia vady vymenil a ak sa vada týka len niektorej jeho súčasti, aby sa mu vymenila

táto jeho chybná súčasť, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom

na cenu tovaru alebo závažnosť vady;

ac) predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť chybný tovar za

bezchybný, ak to kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti.

b) neodstrániteľné vady:

ba) na výmenu ním reklamovaného tovaru alebo na odstúpenie od kúpnej zmluvy a

vrátenie ním za neho zaplatenej kúpnej ceny, ak jeho vadu nemožno odstrániť a táto vada

bráni jeho riadnemu užívaniu, ako keby bol bez vady, pokiaľ zároveň tiež vráti predávajúcemu

tento chybný prístroj,

bb) na primeranú zľavu z kúpnej ceny ním reklamovaného tovaru, ktorú za neho

zaplatil, ak má síce neodstrániteľnú vadu, avšak táto jeho vada nebráni kupujúcemu v jeho

riadnom užívaní,

c) opakujúce sa vady alebo väčší počet vád: na výmenu ním reklamovaného tovaru alebo na

odstúpenie od kúpnej zmluvy a vrátenie kúpnej ceny, ktorú za neho zaplatil a to aj v

prípadoch, keď jeho vada sa dá odstrániť, avšak kupujúci tento nemôže riadne užívať pre

opätovné sa vyskytnutie tej istej vady po jej aspoň dvoch predchádzajúcich záručných

opravách alebo pre väčší počet vád, ktoré sa na ňom súčasne vyskytli (za väčší počet vád sa

považujú minimálne tri samostatné vady), pričom každá z vád bráni v riadnom užívaní veci; v

oboch prípadoch pod podmienkou, že zároveň tiež predávajúcemu vráti chybný tovar;

8.4 V prípadoch, v ktorých na základe oprávnenej reklamácie vady tovaru vznikne kupujúcemu

právo na jeho výmenu za chybný, predávajúci tento vymení za tovar rovnakej značky a typu.

8.5 Ak predávajúci nemá k dispozícii na výmenu tovaru zariadenie rovnakej značky a typu, je

predávajúci povinný vrátiť kupujúcemu kúpnu cenu, za ktorú ho od neho kúpil pod

podmienkou, že kupujúci odstúpi od kúpnej zmluvy a tento chybný tovar predávajúcemu

zároveň vráti.

8.6 Pokiaľ kupujúci nebude súhlasiť s výmenou ním reklamovaného chybného tovaru za

bezchybný rovnakej značky, typu a ceny, predávajúci vyplatí kupujúcemu jeho kúpnu cenu,

ktorú za neho zaplatil, ak kupujúci odstúpi od zmluvy a zároveň vráti predávajúcemu

reklamovaný tovar.

8.7 Ustanovenia tohto článku sa primerane uplatnia aj na príslušenstvo elektrického bicykla,

doplňujúce vybavenie a náhradných dielov v záručnej dobe.

 

IX. Lehoty na vybavenie reklamácie

9.1 Kupujúci má právo, ak vybavenie jeho reklamácie si nevyžaduje osobitné odborné znalosti a

šetrenie alebo vyžiadanie odborného posúdenia, aby o spôsobe jej vybavenia rozhodla osoba

oprávnená na jej vybavenie bez zbytočného odkladu, v zložitých prípadoch najneskôr do

troch pracovných dní, v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické

zhodnotenie stavu výrobku alebo služby, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.

9.2 Pri splnení podmienky uvedenej v bode 9.1 a za predpokladu, že kupujúci uplatní reklamáciu

riadnym spôsobom a doloží ju tiež potrebnými dokladmi a ním reklamovaným tovar a splní

tiež ostatné podmienky vyžadované týmto reklamačným poriadkom, má právo na to, aby sa o

spôsobe vybavenia jeho reklamácie rozhodlo na mieste jej uplatnenia ihneď.

9.3 Lehota na vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako tridsať dní, pokiaľ predĺženie

tejto lehoty nezavinil kupujúci tým, že ani na výzvu nepredložil predajnému miestu, na

ktorom ju uplatnil, včas alebo riadnym spôsobom chýbajúce potrebné podklady, alebo mu

neposkytol ním odôvodnene vyžadovanú svoju inú nevyhnutnú súčinnosť na jej vybavenie

alebo, pokiaľ o jej predĺženie nad túto jej zákonom ustanovenú dĺžku vo svojom záujme sám

písomne nepožiadal kupujúci.

9.4 Ak kupujúci reklamáciu vady tovaru uplatnil počas prvých dvanástich mesiacov od kúpy, môže

predávajúci vybaviť reklamáciu zamietnutím len na základe odborného posúdenia; bez

ohľadu na výsledok odborného posúdenia nemožno od kupujúceho vyžadovať úhradu

nákladov na odborné posúdenie ani iné náklady súvisiace s odborným posúdením.

9.5 Ak kupujúci reklamáciu vady tovaru uplatnil po dvanástich mesiacoch od kúpy a predávajúci

ju zamietol, osoba, ktorá reklamáciu vybavila, je povinná v doklade o vybavení reklamácie

uviesť, komu môže kupujúci zaslať reklamovaný tovar na odborné posúdenie. Ak je

reklamovaný tovar zaslaný na odborné posúdenie osobe určenej výrobcom na vykonávanie

záručných opráv, náklady odborného posúdenia, ako aj všetky ostatné s tým súvisiace účelne

vynaložené náklady, znáša predávajúci bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia. Ak

kupujúci odborným posúdením preukáže zodpovednosť predávajúceho za vadu, môže

reklamáciu uplatniť znova; počas vykonávania odborného posúdenia záručná doba neplynie.

Predávajúci je povinný kupujúcemu uhradiť do 14 dní odo dňa znova uplatnenia reklamácie

všetky náklady vynaložené na odborné posúdenie, ako aj všetky s tým súvisiace účelne

vynaložené náklady. Znova uplatnenú reklamáciu nemožno zamietnuť.

9.6 Bez ohľadu na to, čo je uvedené v bode 9.5 tohto článku, si predávajúci vyhradzuje

právo, v prípadoch podľa bodu 9.5 tohto článku, postupovať pri vybavovaní reklamácie

spôsobom podľa bodu 9.4 tohto článku reklamačného poriadku.

9.7 Predávajúci je povinný odovzdať spotrebiteľovi fotokópiu odborného posúdenia

odôvodňujúceho zamietnutie reklamácie.

 

X. Postup pri nedodržaní zákonnej lehoty na vybavenie reklamácie

10.1 Ak nie je možné vybaviť reklamáciu kupujúceho v ustanovenej zákonnej lehote 30 dní v zmysle

článku IX. bod 9.3 alebo, ak táto sa nevybaví do tejto lehoty v jeho zmysle bez zavinenia alebo

žiadosti kupujúceho, je predávajúci povinný po uplynutí tejto lehoty postupovať pri jej

vybavení podľa tohto reklamačného poriadku tak, ako keby išlo o vadu, ktorú nemožno

odstrániť

 

XI. Spoločné a záverečné ustanovenia

11.1 Tento reklamačný poriadok neupravuje prípady zodpovednosti predávajúceho za vady

tovaru k prevodu alebo prechodu ktorých z vlastníctva predávajúceho do vlastníctva inej

osoby došlo na základe inej právnej skutočnosti, než ich kúpou (predajom) podľa podmienok

v ňom ustanovených, alebo ktoré tejto osobe poskytol predávajúci v súvislosti s ich

skúšobným alebo prechodným užívaním a bez toho, aby na túto osobu zároveň došlo k

prevodu vlastníctva k nim z predávajúceho.

11.2 Pri reklamáciách vád tovaru v prípadoch, ktoré má na zreteli bod 11.1, postupuje

osoba v ňom uvedená podľa príslušnej zmluvy alebo iného právneho aktu, na základe

ktorého ich získala do svojho vlastníctva a ostatné osoby, podľa osobitných postupov, ktoré s

nimi predávajúci dohodol.

11.3 Vo veciach, ktoré nie sú v tomto reklamačnom poriadku výslovne upravené inak, sa uplatnia

príslušné na vec sa vzťahujúce ustanovenia Občianskeho zákonníka, zákona č. 250/2007 Z. z.

o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o

priestupkoch v znení neskorších predpisov a iné súvisiace všeobecne záväzné právne

predpisy.

11.4 Podľa tohto reklamačného poriadku a pri splnení v ňom ustanovených podmienok, postupuje

predávajúci a jej predajné miesto podľa neho odo dňa jeho účinnosti.

11.5 Tento reklamačný poriadok nadobúda účinnosť a platnosť dňom 01.05. 2014. Bc. Ján Baláž BICYKEL CENTRUM ul. Michala Bubniča 670/7 , Madunice 92242.

 

Reklamačný protokol

Spoločnosti  Bc. Ján Baláž BICYKEL CENTRUM ul. Michala Bubniča 670/7 , Madunice 92242.

Vážený zákazník,

Správne vyplnenie formulára je nevyhnutné pre úspešný proces reklamácie. Vyplnený a podpísaný

formulár spolu s príslušnými prílohami zašlite spolu s tovarom na naše predajné miesto, kde ste tovar

zakúpili alebo ho na tomto mieste odovzdajte spolu so zakúpeným tovarom. Opomenutie tejto

povinnosti predĺži dobu vybavovania predmetnej záležitosti. Pri odosielaní tovaru postupujte v súlade

s reklamačným poriadkom spoločnosti Bc. Ján Baláž BICYKEL CENTRUM ul. Michala Bubniča 670/7 , Madunice 92242. najmä článok IV. až X.

Vyplňte prosím nasledujúce údaje (údaje označené * sú povinné)

Meno a priezvisko kupujúceho *:

 

...........................................................................................................

 

Adresa kupujúceho *:

 

...........................................................................................................

 

Číslo faktúry alebo potvrdenia o zaplatení *:

 

...........................................................................................................

 

Deň zakúpenia tovaru *:

 

...........................................................................................................

 

Názov tovaru *:

 

...........................................................................................................

 

Kód tovaru *:

 

...........................................................................................................

 

Telefón / email

 

*:........................................................................................................

 

Podpis kupujúceho *:

 

...........................................................................................................

 

Týmto vám reklamujem uvedený tovar s popisom vady. V zmysle zákona Vás prosím o oznámenie

výsledku reklamácie v zákonnej lehote - 30 dní. V opačnom prípade budem považovať reklamáciu

tovaru za opodstatnenú.

Popis vady, predmet reklamácie *:

Prílohy * (nehodiace prečiarknite) *: Reklamovaný tovar ÁNO / NIE

Kópia dokladu o kúpe ÁNO / NIE

 

Iné : ...........................................................................................

 

V ................................, dňa .........................*

O priebehu reklamácie a možnostiach jej vybavenia v súlade s reklamačným poriadkom spoločnosti Bc. Ján Baláž BICYKEL CENTRUM ul. Michala Bubniča 670/7 , Madunice 92242.

 

VYJADRENIE K REKLAMÁCIÍ

Spoločnosť   Bc. Ján Baláž BICYKEL CENTRUM ul. Michala Bubniča 670/7 , Madunice 92242.


vydáva nasledovné vyjadrenie k Vašej reklamácií

Vážený zákazník,

 

Dňa ................... sme prijali Vašu reklamáciu k tovaru č . ..........................,

 

názov ..................................

 

zakúpeného dňa ...........................

Dôvod reklamácie uvedený kupujúcim:

Na základe vyššie uvedených skutočností a ich preverením určenou osobou v zmysle reklamačného

poriadku spoločnosti Bc. Ján Baláž BICYKEL CENTRUM ul. Michala Bubniča 670/7 , Madunice 92242. , resp. na základe odborného stanoviska v zmysle reklamačného

poriadku považujeme Vašu reklamáciu za opodstatnenú/ neopodstatnenú (nehodiace prečiarknite *).

Dôvod vyššie uvedeného stanoviska spoločnosti  Bc. Ján Baláž BICYKEL CENTRUM ul. Michala Bubniča 670/7 , Madunice 92242.

Z uvedeného dôvodu navrhujeme nasledovné možnosti riešenia reklamácie:

 

Reklamácia bola vybavená dňa : ..............................

 

Reklamáciu vybavoval: .............................................

 

Kontakt na osobu, ktorá vybavovala reklamáciu: ............................

 

V prípade zamietnutia reklamácie prikladáme fotokópiu odborného posúdenia.

 

_______________________________

   Bc. Ján Baláž BICYKEL CENTRUM ul. Michala Bubniča 670/7 , Madunice 92242.      

(pečiatka, podpis)

 

 

 Login:
 Heslo:
Ak ešte nemáte konto, môžete sa zaregistrovať.