11.Obsluha Elektr. Trojkolky

 

  1..MANUÁL - SK ELEKTRICKÁ TROJKOLKA, EL. BICYKEL A EL. SKÚTER

1. Predné svetlo

2. Sedadlo

3. Zadný košík

4. Zadné svetlo

5. Zadný blatník

6. Motor

7. Zadná brzda

8. Zadný tlmič

9. Predná vidlica

10. Predná brzda

11. Predný blatník

Charakteristika výrobku

●Jednoduchosť používania aj pri pedálovom pohonu

● Pozorne nastavte svetlá kvôli bezpečnej a pohodlnej jazde v noci

●Pre bezpečnú jazdu automaticky sa preruší elektrický pohon pri zatiahnutí brzdového ramena

● Možná rýchlosť jazdy 25-45 km/hod.

● 3 varianty pohonu: elektrický, pedálový a ich súčasné používanie

●V záujme udržania dlhšej životnosti akumulátora nabite ho včas, keď ručička ukazovateľa nabitia sa dostane do

červeného políčka.

Nastavenie súčastí

Nastavenie kotúčovej(prednej) brzdy

● Ak sila brzdenia nie je vyhovujúca, zatiahnite bowdenovú skrutku v brzdovom ramene. Brzda je vtedy dobre nastavená, keď koleso sa voľne točí, a pri zatiahnutí brzdového ramena sa okamžite zastaví.

Nastavenie bubnovej (zadnej) brzdy

● Ak kontakt zadnej brzdy je nevyhovujúci, uvoľnite stabilizujúcu skrutku brzdovej lanky, potom otáčaním skrutky nastavenia zmeňte priestor brzdového kotúča tak, aby sa nezasekol. Potom tesne zatiahnite skrutku, ktorá napína lanku. Poradie postupu: napínajúci kotúč/skrutka nastavenia/brzdová lanka/skrutka napätia lanky/stabilizujúca skrutka.

Nastavenia napnutia reťaze

l Najprv uvoľnite maticu zadného hriadeľa, potom s pomocou skrutky nastavenia reťaze nastavte správne napnutie reťaze a pohoňte s pedálom. Zadné koleso je treba nastaviť do symetrickej strednej polohy. Akonáhle reťaz strati z napnutia 10-15 mm, zatiahnite maticu zadného hriadeľa. Odporúčaný minimálny zaťahujúci krútiaci moment 30 Nm.

Nastavenie kolies

l Predné koleso uložte do prednej vidlice tak, aby bola rovnaká vzdialenosť medzi ľavou a pravou stranou vidlice, ako aj medzi kolesom (min. 3 mm)

l Pri vložení zadného kolesa do vidlice kostry trojkolky dbajte na rovnakú vzdialenosť medzi pravou a ľavou stranou vidlice a medzi kolesom a nimi (min.3,5 mm)

l Maticu predného kolesa s najmenej 22 Nm silou, zadného kolesa s aspoň 30 Nm je odporúčané zatiahnuť.

Nabitie

Pred prvým používaním trojkolky nabite akumulátory, cca 4-6 hodín, s pomocou priloženej nabíjačky. Pred nabitím odstráňte horný ochranný kryt prípojky nabíjačky, potom zasuňte nabíjačku do prípojky. Potom zasuňte nabíjačku do sieťovej zásuvky.

UPOZORNENIE:

Počas nabíjania musí byť spínač zapaľovania vo vypnutom stave!

Všetky akumulátory sa nabíjajú súčasne. Nabíjanie odporúčame aj po dlhšom používaní trojkolky. Akumulátory nabíjajte aj vtedy, ak ste trojkolkakel nepoužívali dlhšie ako 30 dní. Doba nabíjania:cca 4- 6 hod.

UPOZORNENIE:

Neuložte akumulátor do blízkosti tepelných zdrojov alebo ohňa. Neprevádzajte nabíjanie vo vlhkom prostredí.

Spôsob nabíjania

Nabíjanie má 2 možnosti:

1. Nabíjanie akumulátorov odstránených z trojkolky

2. Nabíjanie akumulátorov ponechaných na trojkolke.

Príprava nabájania:

Vybranie krabice akumulátora:

1. Otvorte zámok akumulátora

2. Pomocou rukoväte vyzdvihnite akumulátor

3. Po ukončení nabíjania vložte ho spat na miesto a zámok zamknite..

Nabíjanie akumulátora mimo skútra:

Spodné prípojky (pozitívna +, negatívna -) - voľne prístupné po vyzdvihnutí krabice akumulátora-, nesmú sa dotknúť s obidvomi rukami súčasne (najmä nie mokrými), ani s kovovými vodičmi. Akumulátor sa nesmie postaviť spodkom hore, v obrátenej polohe pri nabíjaní životnosť akumulátora výrazne klesá.Akumulátor uložte na vodorovný povrch, potom pripojte výstupnú prípojku do nabíjaciemu spodku krabice akumulátora. Potom pripojte vstupnú prípojku (230 V) k prípojke siete na spodke akumulátora. Vtedy začína nabíjanie (viď obrázok č.9). Po ukončení nabíjania vytiahnite prv sieťovú prípojku, potom výstupnú.

Nabíjanie akumulátora na skútri:

 Vypnite zapaľovanie a vyberte kľúč.

 Pokrúťte a odstráňte gumený kryt nabíjania. Najprv pripojte výstupnú prípojku k nabíjaciemu spodku krabice akumulátora, potom pripojte vstupnú prípojku k sieťovému pólu spodku.

 Po ukončení nabíjania prv odstráňte sieťovú prípojku, potom výstupnú.

Počas nabíjania:

 Po pripojení výstupnej a vstupnej prípojky, ukazovateľ nabíjania začína svietiť červeným svetlom, čo ukazuje začiatok nabíjania.

 Pri prvom nabíjaní je racionálne nabíjať po dobu 4-6 hod. bez prerušenia.Keď kontrolka nabíjania svieti zeleným svetlom, značí, že akulmulátor je nabitý. Vtedy k zamedzeniu nadmerného nabitia systém automaticky prejde na kvapkové nabíjanie. Nabíjanie akumulátorov počas prevádzky skútra vyžaduje dobu 2-8 hodín.

 Nabíjačka je vybavená systémom proti nadmernému nabitiu. Plynulé nabíjanie viac ako 24 hodín nepriaznivo ovplyvní životnosť akumulátora.

Čo treba vedieť ohľadom nabíjania:

 K nabíjaniu nie potrebné uzemnenie.

 Pri nabíjaní uložte nabíjačku na bezpečné miesto, kde deti nemajú k nej prístup.

 Akumulátor podľa možností nepoužívajte keď nie je plno nebitý, lebo tým sa zníži jeho životnosť.

 Akumulátor nenabíjajte s nabíjačkami iných výrobcov, aj opačne: nenabíjate akumulátor iných výrobcov s nabíjačkou pre daný skúter.

 V nabíjačke je 230 V- ové napätie, preto nepokúste sa ho rozobrať.

 Dbajte na to, aby sa do nabíjačky nedostali nejaké tekutiny alebo drobné kovové častice, ani pri nabíjaní, ani keď je odložený, a dbajte, aby nespadla na zem, kvôli vyhnutiu sa poškodenia jej vnútorných súčiastok.

 Počas nabíjania nezakryte nabíjačku so žiadnym predmetom.

 Nabíjačka je skonštrovaná na používanie vo vnútornom prostredií.Nabíjanie vykonávajte v suchej a primerane vetranej miestnosti.

 Ak v priebehu nabíjania zacítite neobvyklý smrad, alebo keď sa nabíjačka nadmerne prehreje,ihneď prerušte nabíjanie a odošlite spät nabíjačku k nám, na oddelenie predaja alebo servisu. .

UPOZORNENIE

Prípojka (kábel) pribalená k nabíjačke sa môže používať iba k nabíjačke akumulátora!

Používanie

Po ukončení prvého nabíjania, skúter je pripravený k používaniu. Prosíme, aby ste sa oboznámili s miestnymi zákonmi a predpismi, ktoré usmerňujú/alebo obmedzujú používanie elekrického skútra. Predpisy sa môžu odlíšiť v každom obci a meste. Je Vašou zodpovednosťou ich poznať a dodržať.

Pred štartom otočte kľúč do stavu "on". Spínač zapaľovania sa nechádza pri kormidle. Po zapnutí zapaľovania sa rozsvieti kontrolka nabitia a zapaľovania.

Chyťte kormidlo s oboma rukami. Nájdite si pohodlnú pozíciu sedu a s nohami sa pohoňte vpred. Rameno plynu ovládate s pravou rukou. V záujme predchádzania náhleho štartu plyn spúšťajte pomaly, postupne.Rýchlosť ovládate otáčaním ramena plynu alebo zatiahnutím brzdy. Pri zatiahnutí brzdy elektrický pohon sa preruší..

Pri používaní skútra berte do úvahy:

 V záujme úspornosti používania používajte pedálový pohon pri starte a pri jazde na vzostupu.

 Pri štartovaní pomaly zvýšte rýchlosť. Usporíte tým energiu a predĺžite živostnosť súčiastok.Pridajte aj pedálový pohon.

 Energiu usporíte aj vtedy, keď zbytočne nezrýchľujete či nebrzdíte.

 Riadiaca elektronika je chránená pred nadmerným zaťažením. Ak nastane nejaký problém, elektrický pohon sa automaticky preruší. Ak sa problém odstráni, elektrický pohon sa obnoví.

 Pri brzdení nepoužívajte rameno plynu. Tým zabránite preťaženiu elektrického motora.

 Nikdy nepreťažujte skúter.Nejazdite s maximálnou rýchlosťou.

Parkovanie:

 Po zosadnutí z trojkolky zatlačte ho dopredu.Spínač zapaľovania musí byť vypnutý v záujme predchádzania úrazu.

 Pokiaľ sa dá, trojkolka zaparkujte v uzavretom či zakrytom priestoru, Nezabudnite vypnúť elektriku a vybrať kľúč.

 Na verejných priestranstvách parkujte podľa dopravných predpisov.

.

Údržba a servis.

V záujme bezpečnej jazdy dbajte na dobrý technický stav skútra. Pravidelne ho dajte kontrolovať v servise a udržujte ho v čistom stave.

Pravidelne kontrolujte:

 Kontrolujte, či kolesá sú správne pripevnené. Kontrolujte správnu zatiahnutosť skrutiek. Kontrolujte neporušenosť vidlíc a kostry skútra.

 Kontrolujte stav pneumatík a ich vzorkovania. Dbajte na správny tlak v kolesách.

 Kontrolujte chod motora.

 Kontrolujte húkačku a svetlá.

 Pri kontrole súčiastok bŕzd dbajte najmä na stav súčiastok, ktoré sa opotrebujú. Kontrolujte správny účinok bŕzd.

 V prípde, že dlhšie nepoužívate skúter, aj vtedy nabite akumulátor raz za mesiac.

 V zime uskladňujte akumulátor na teplom mieste.

Údržba a umývanie:

V záujme zachovania dobrého stavu elektrických súčiastok neumývajte skúter s vysokotlakovým zariadením.

Nečistoty na namaľovaných častiach umyte s neutrálnym mycím prostriedkom, potom utrite suchou textíliou.

Nezabudnite na mazanie kovových súčiastok.

Pri olejovaní dbajte, aby mazivo sa nedostalo na brzdové doštičky, na parkovaciu brzdu, na pneumatiky, na akumulátor a na riadiacu elektroniku.

Možné poruchy a ich riešenie

Porucha

Možné príčiny poruchy

Čo robiť?

1

Neštartuje motor

(1) Nedostatočne nabitý akumulátor

(1) Nabite akumulátor

(2) Nesprávny kontakt medzi krytom akumulátora a prípojkami

(2) Očistite styčné plochy (*)

(3) Spínač zapaľovania je v nesprávnej polohe.

(3) Otočte ho do správnej polohy.

2

Nesprávna regulácia rýchlosti alebo pomerne nízka max. rýchlosť

(1)Nabitie akumulátora nízke

(1) Nabite akumulátor.

(2) Uvoľnená magnetická oceľ v ramene plynu.

(2) Zatiahnite po zváraní (*)

(3) Pružina v ramene plynu nepracuje alebo je porušená.

(3) Zoberte skúter k opravárovi.

3

Po zapaľovaní neštartuje motor.

(1)Uvoľnené drôtovanie.

(1) Po oprave opäť ho pripojte (*)

(2) Magnetická oceľ v ramene plynu uvoľnený.

(2)Zatiahnite po zváraní (*)

(3) Drôtovanie motora sa uvoľnilo alebo sa porušilo.

(3) Zoberte skúter k opravárovi.

4

S jedným nabitím dosiahnutá vzdialenosť je príliš krátka.

(1) Nedostatočný tlak v pneumatikách.

(1) Dofúkajte kolesá.

(2) Nedostatočné nabitie alebo porucha nabíjačky.

(2) Plne nabite akumulátor a kontrolujte kontakty (*)

(3) Príliš veľa jázd do kopca, silná protivietor,caste brzdenie, silné zaťaženie.

(3) Pridajte pohon s pedálmi.

(4) Akumulátor bol dlho vyčerpaný a nebol nabitý, preto sa mohol pokaziť.

(4) Vymeňte akumulátor.

(5)V zime nízke teploty jednoznačne ovplyvnia možnú vzdialenosť.

(5) Nabite akumulátor vo vnútornom prostredí dlhšie.

5

Nabíjačka nenabije akumulátor

(1)Prípojka akumulátora nie je tesná, alebo vypadla z miesta

(1) Tesne zatiahnite spodok a prípojku (*)

(2) Vypálená poistka v krabici akumulátora

(2) Vymeňte poistku.

(3) Elektroinštalácia akumulátora spadla z miesta

(3) Zváranie prípojiek (*)

6

Elektrický motor vydáva zvláštne zvuky

(1)Opotrebovanie ložiska motora

(1) Výmena ložiska (*)

(2) Opotrebovanie uhlíkovej kefy

(2) Výmena (*)

(3) Značná deformácia kolies

(3) Nastavenie ráfika kolesa

V záujme vlastnej bezpečnosti pravidelne kontrolujte pevnosť košíka, podpory, stiftu a stredného hriadeľa.V prípade, že sú uvoľnené, ihneď ich zatiahnite, aby ste predišli úrazom.

Zaobchádzanie s akumulátorom a tipy k úspore energie:

 Olovený akumulátor trojkolky uložený mimo prevádzky, môže poslúžiť aj ako zdroj elekriny. Správne používanie a údržba akumulátora značne prispeje k jeho užitočnej životnosti.

 Pri štartovaní a jazde do kopca sa oplatí pomôcť s pedálmi.

 Podľa možnosti nabite akumulátor po každom používaní.

 Ak trojkolka dlhší čas nemienite používať, nabite akumulátor na maximum, a v pravidelných intervaloch ho nabite znova (akumulátor sa vyčerpá aj keď sa nepoužíva).

 Pri zrýchlení jemne narábajte s ramenom plynu a nezrýchľujte náhle.

 Trojkolka najúspornejšie pracuje pri rýchlosti 15-18 km/hod.

 Podľa možnosti vyhýbajte sa prudkým a silným brzdeniam.

Olejovanie, mazanie:

● Starajte sa o dostatočné olejovanie (raz za 1-2 mes.kontrolujte stav, a podľa toho naolejujte súčiastky, ktoré to potrebujú.

● Najmenej za 2 r. prevádzajte mazanie predného a stredného hriadeľa.

● Reťaz ročne očistite benzínom, potom jemne natrite s technickým olejom.

● Vnútro rúry brzdového bowdenu polročne natrite s technickým olejom.

Rady:

1. Informácie napísané v užívateľskej príručke pomáhajú v ľahšom prevádzkovaní, nie sú použiteľné k montáži a oprave výrobku.

2. Obrázky v príručke sa môžu líšiť od konkrétneho kúpeného výrobku. V tom prípade sa obráťte na predajcu, kde ste si produkt kúpili.

3. Naša firma má právo k modifikácii bez predošlej písomnej informácie, čoho cieľom je vývoj výrobkov.

Obmedzovač rýchlosti namontovaný na trojkolke je prísne zakázené odstrániť. Nepovolené odstránenie obmedzovača rýchlosti ohrozuje bezpečnosť jazdy.

2.. MANUÁL - SK ELEKTRICKÝ BICYKEL- SKÚTER

1.Predné svetlo

2.Nabíjane

3.Sedadlo

4.Zadný kufor

5.Zadné svetlo

6.Zadný blatník

7.Motor

8.Zadná brzda

9.Zadný tlmič

10.Predná vidlica

11.Predná brzda

12.Predný blatník

Charakteristika výrobku

●Jednoduchosť používania aj pri pedálovom pohonu

● Pozorne nastavte svetlá kvôli bezpečnej a pohodlnej jazde v noci

●Pre bezpečnú jazdu automaticky sa preruší elektrický pohon pri zatiahnutí brzdového ramena

● Možná rýchlosť jazdy 25-45 km/hod.

● 3 varianty pohonu: elektrický, pedálový a ich súčasné používanie

●V záujme udržania dlhšej životnosti akumulátora nabite ho včas, keď ručička ukazovateľa nabitia sadostane do

červeného políčka.

Nastavenie súčastí

Nastavenie kotúčovej(prednej) brzdy

● Ak sila brzdenia nie je vyhovujúca, zatiahnite bowdenovú skrutku v brzdovom ramene. Brzda jevtedy dobre nastavená, keď koleso sa voľne točí, a pri zatiahnutí brzdového ramena sa okamžitezastaví.

Nastavenie bubnovej (zadnej) brzdy

● Ak kontakt zadnej brzdy je nevyhovujúci, uvoľnite stabilizujúcu skrutku brzdovej lanky, potomotáčaním skrutky nastavenia zmeňte priestor brzdového kotúča tak, aby sa nezasekol. Potom tesnezatiahnite skrutku, ktorá napína lanku. Poradie postupu: napínajúci kotúč/skrutka nastavenia/brzdoválanka/skrutka napätia lanky/stabilizujúca skrutka.

Nastavenia napnutia reťaze

lNajprv uvoľnite maticu zadného hriadeľa, potom s pomocou skrutky nastavenia reťaze nastavtesprávne napnutie reťaze a pohoňte s pedálom. Zadné koleso je treba nastaviť do symetrickejstrednej polohy. Akonáhle reťaz strati z napnutia 10-15 mm, zatiahnite maticu zadného hriadeľa.Odporúčaný minimálny zaťahujúci krútiaci moment 30 Nm.

Nastavenie kolies

lPredné koleso uložte do prednej vidlice tak, aby bola rovnaká vzdialenosť medzi ľavou a pravoustranou vidlice, ako aj medzi kolesom (min. 3 mm)

lPri vložení zadného kolesa do vidlice kostry bicykla dbajte na rovnakú vzdialenosť medzi pravoua ľavou stranou vidlice a medzi kolesom a nimi (min.3,5 mm)

lMaticu predného kolesa s najmenej 22 Nm silou, zadného kolesa s aspoň 30 Nm je odporúčanézatiahnuť.

Nabitie

Pred prvým používaním bicykla nabite akumulátory, cca 4-6 hodín, s pomocou priloženej nabíjačky.Pred nabitím odstráňte horný ochranný kryt prípojky nabíjačky, potom zasuňte nabíjačku do prípojky.Potom zasuňte nabíjačku do sieťovej zásuvky.

UPOZORNENIE:

Počas nabíjania musí byť spínač zapaľovania vo vypnutom stave!

Všetky akumulátory sa nabíjajú súčasne. Nabíjanie odporúčame aj po dlhšom používaní bicykla.Akumulátory nabíjajte aj vtedy, ak ste bicykel nepoužívali dlhšie ako 30 dní. Doba nabíjania:cca 4-6hod.

UPOZORNENIE:

Neuložte akumulátor do blízkosti tepelných zdrojov alebo ohňa. Neprevádzajte nabíjanie vovlhkom prostredí.

Spôsob nabíjania

Nabíjanie má 2 možnosti:

1.Nabíjanie akumulátorov odstránených z bicykla

2.Nabíjanie akumulátorov ponechaných na bicykli.

Príprava nabájania:

Vybranie krabice akumulátora:

1.Otvorte zámok akumulátora

2.Pomocou rukoväte vyzdvihnite akumulátor

3.Po ukončení nabíjania vložte ho spat na miesto a zámok zamknite..

Nabíjanie akumulátora mimo skútra:

Spodné prípojky (pozitívna +, negatívna -) - voľne prístupné po vyzdvihnutí krabice akumulátora-,nesmú sa dotknúť s obidvomi rukami súčasne (najmä nie mokrými), ani s kovovými vodičmi.Akumulátor sa nesmie postaviť spodkom hore, v obrátenej polohe pri nabíjaní životnosť akumulátoravýrazne klesá.Akumulátor uložte na vodorovný povrch, potom pripojte výstupnú prípojku donabíjaciemu spodku krabice akumulátora.Potom pripojte vstupnú prípojku (230 V) k prípojke siete na spodke akumulátora. Vtedy začínanabíjanie (viď obrázok č.9). Po ukončení nabíjania vytiahnite prv sieťovú prípojku, potom výstupnú.

Nabíjanie akumulátora na skútri:

Vypnite zapaľovanie a vyberte kľúč.

Pokrúťte a odstráňte gumený kryt nabíjania. Najprv pripojte výstupnú prípojku k nabíjaciemuspodku krabice akumulátora, potom pripojte vstupnú prípojku k sieťovému pólu spodku.

Po ukončení nabíjania prv odstráňte sieťovú prípojku, potom výstupnú.

Počas nabíjania:

Po pripojení výstupnej a vstupnej prípojky, ukazovateľ nabíjania začína svietiť červenýmsvetlom, čo ukazuje začiatok nabíjania.

Pri prvom nabíjaní je racionálne nabíjať po dobu 4-6 hod. bez prerušenia.Keď kontrolkanabíjania svieti zeleným svetlom, značí, že akulmulátor je nabitý. Vtedy k zamedzeniunadmerného nabitia systém automaticky prejde na kvapkové nabíjanie. Nabíjanieakumulátorov počas prevádzky skútra vyžaduje dobu 2-8 hodín.

Nabíjačka je vybavená systémom proti nadmernému nabitiu. Plynulé nabíjanie viac ako 24hodín nepriaznivo ovplyvní životnosť akumulátora.

Čo treba vedieť ohľadom nabíjania:

K nabíjaniu nie potrebné uzemnenie.

Pri nabíjaní uložte nabíjačku na bezpečné miesto, kde deti nemajú k nej prístup.

Akumulátor podľa možností nepoužívajte keď nie je plno nebitý, lebo tým sa zníži jehoživotnosť.

Akumulátor nenabíjajte s nabíjačkami iných výrobcov, aj opačne: nenabíjate akumulátor inýchvýrobcov s nabíjačkou pre daný skúter.

V nabíjačke je 230 V- ové napätie, preto nepokúste sa ho rozobrať.

Dbajte na to, aby sa do nabíjačky nedostali nejaké tekutiny alebo drobné kovové častice, anipri nabíjaní, ani keď je odložený, a dbajte, aby nespadla na zem, kvôli vyhnutiu sa poškodeniajej vnútorných súčiastok.

Počas nabíjania nezakryte nabíjačku so žiadnym predmetom.

Nabíjačka je skonštrovaná na používanie vo vnútornom prostredií.Nabíjanie vykonávajte vsuchej a primerane vetranej miestnosti.

Ak v priebehu nabíjania zacítite neobvyklý smrad, alebo keď sa nabíjačka nadmerneprehreje,ihneď prerušte nabíjanie a odošlite spät nabíjačku k nám, na oddelenie predaja aleboservisu. .

UPOZORNENIE

Prípojka (kábel) pribalená k nabíjačke sa môže používať iba k nabíjačke akumulátora!

Používanie

Po ukončení prvého nabíjania, skúter je pripravený k používaniu. Prosíme, aby ste saoboznámili s miestnymi zákonmi a predpismi, ktoré usmerňujú/alebo obmedzujúpoužívanie elekrického skútra. Predpisy sa môžu odlíšiť v každom obci a meste. JeVašou zodpovednosťou ich poznať a dodržať.

Pred štartom otočte kľúč do stavu "on". Spínač zapaľovania sa nechádza pri kormidle.Po zapnutí zapaľovania sa rozsvieti kontrolka nabitia a zapaľovania.

Chyťte kormidlo s oboma rukami. Nájdite si pohodlnú pozíciu sedu a s nohami sa pohoňte vpred.Rameno plynu ovládate s pravou rukou. V záujme predchádzania náhleho štartu plyn spúšťajtepomaly, postupne.Rýchlosť ovládate otáčaním ramena plynu alebo zatiahnutím brzdy. Pri zatiahnutíbrzdy elektrický pohon sa preruší..

Pri používaní skútra berte do úvahy:

V záujme úspornosti používania používajte pedálový pohon pri starte a pri jazde na vzostupu.

Pri štartovaní pomaly zvýšte rýchlosť. Usporíte tým energiu a predĺžite živostnosťsúčiastok.Pridajte aj pedálový pohon.

Energiu usporíte aj vtedy, keď zbytočne nezrýchľujete či nebrzdíte.

Riadiaca elektronika je chránená pred nadmerným zaťažením. Ak nastane nejaký problém,elektrický pohon sa automaticky preruší. Ak sa problém odstráni, elektrický pohon sa obnoví.

Pri brzdení nepoužívajte rameno plynu. Tým zabránite preťaženiu elektrického motora.

Nikdy nepreťažujte skúter.Nejazdite s maximálnou rýchlosťou.

Parkovanie:

Po zosadnutí z bicykla zatlačte ho dopredu.Spínač zapaľovania musí byť vypnutý v záujmepredchádzania úrazu.

Pokiaľ sa dá, bicykel zaparkujte v uzavretom či zakrytom priestoru, Nezabudnite vypnúťelektriku a vybrať kľúč.

Na verejných priestranstvách parkujte podľa dopravných predpisov.

.

Údržba a servis.

V záujme bezpečnej jazdy dbajte na dobrý technický stav skútra. Pravidelne ho dajte kontrolovať vservise a udržujte ho v čistom stave.

Pravidelne kontrolujte:

Kontrolujte, či kolesá sú správne pripevnené. Kontrolujte správnu zatiahnutosť skrutiek.Kontrolujte neporušenosť vidlíc a kostry skútra.

Kontrolujte stav pneumatík a ich vzorkovania. Dbajte na správny tlak v kolesách.

Kontrolujte chod motora.

Kontrolujte húkačku a svetlá.

Pri kontrole súčiastok bŕzd dbajte najmä na stav súčiastok, ktoré sa opotrebujú. Kontrolujtesprávny účinok bŕzd.

V prípde, že dlhšie nepoužívate skúter, aj vtedy nabite akumulátor raz za mesiac.

V zime uskladňujte akumulátor na teplom mieste.

Údržba a umývanie:

V záujme zachovania dobrého stavu elektrických súčiastok neumývajte skúter s vysokotlakovýmzariadením.

Nečistoty na namaľovaných častiach umyte s neutrálnym mycím prostriedkom, potom utrite suchoutextíliou.

Nezabudnite na mazanie kovových súčiastok.

Pri olejovaní dbajte, aby mazivo sa nedostalo na brzdové doštičky, na parkovaciu brzdu, napneumatiky, na akumulátor a na riadiacu elektroniku.

Možné poruchy a ich riešenie

Porucha

Možné príčiny poruchy

Čo robiť?

1

Neštartuje motor

(1) Nedostatočne nabitý akumulátor

(1) Nabite akumulátor

(2) Nesprávny kontakt medzi krytomakumulátora a prípojkami

(2) Očistite styčné plochy (*)

(3) Spínač zapaľovania je v nesprávnejpolohe.

(3) Otočte ho do správnejpolohy.

2

Nesprávna reguláciarýchlosti alebopomerne nízka max.rýchlosť

(1)Nabitie akumulátora nízke

(1) Nabite akumulátor.

(2) Uvoľnená magnetická oceľ v rameneplynu.

(2) Zatiahnite po zváraní (*)

(3) Pružina v ramene plynu nepracujealebo je porušená.

(3) Zoberte skúter k opravárovi.

3

Po zapaľovaníneštartuje motor.

(1)Uvoľnené drôtovanie.

(1) Po oprave opäť ho pripojte(*)

(2) Magnetická oceľ v ramene plynuuvoľnený.

(2)Zatiahnite po zváraní (*)

(3) Drôtovanie motora sa uvoľnilo alebosa porušilo.

(3) Zoberte skúter k opravárovi.

4

S jedným nabitímdosiahnutávzdialenosť je príliškrátka.

(1) Nedostatočný tlak v pneumatikách.

(1) Dofúkajte kolesá.

(2) Nedostatočné nabitie alebo poruchanabíjačky.

(2) Plne nabite akumulátor akontrolujte kontakty (*)

(3) Príliš veľa jázd do kopca, silnáprotivietor,caste brzdenie, silné zaťaženie.

(3) Pridajte pohon s pedálmi.

(4) Akumulátor bol dlho vyčerpaný a nebolnabitý, preto sa mohol pokaziť.

(4) Vymeňte akumulátor.

(5)V zime nízke teploty jednoznačneovplyvnia možnú vzdialenosť.

(5) Nabite akumulátor vovnútornom prostredí dlhšie.

5

Nabíjačka nenabijeakumulátor

(1)Prípojka akumulátora nie je tesná,alebo vypadla z miesta

(1) Tesne zatiahnite spodok aprípojku (*)

(2) Vypálená poistka v krabici akumulátora

(2) Vymeňte poistku.

(3) Elektroinštalácia akumulátora spadla zmiesta

(3) Zváranie prípojiek (*)

6

Elektrický motorvydáva zvláštnezvuky

(1)Opotrebovanie ložiska motora

(1) Výmena ložiska (*)

(2) Opotrebovanie uhlíkovej kefy

(2) Výmena (*)

(3) Značná deformácia kolies

(3) Nastavenie ráfika kolesa

V záujme vlastnej bezpečnosti pravidelne kontrolujte pevnosť košíka, podpory, stiftu a strednéhohriadeľa.V prípade, že sú uvoľnené, ihneď ich zatiahnite, aby ste predišli úrazom.

Zaobchádzanie s akumulátorom a tipy k úspore energie:

Olovený akumulátor skúterkla uložený mimo prevádzky, môže poslúžiť aj ako zdroj elekriny.Správne používanie a údržba akumulátora značne prispeje k jeho užitočnej životnosti.

Pri štartovaní a jazde do kopca sa oplatí pomôcť s pedálmi.

Podľa možnosti nabite akumulátor po každom používaní.

Ak skúter dlhší čas nemienite používať, nabite akumulátor na maximum, a v pravidelnýchintervaloch ho nabite znova (akumulátor sa vyčerpá aj keď sa nepoužíva).

Pri zrýchlení jemne narábajte s ramenom plynu a nezrýchľujte náhle.

Skúter najúspornejšie pracuje pri rýchlosti 15-18 km/hod.

Podľa možnosti vyhýbajte sa prudkým a silným brzdeniam.

Olejovanie, mazanie:

● Starajte sa o dostatočné olejovanie (raz za 1-2 mes.kontrolujte stav, a podľa toho naolejujtesúčiastky, ktoré to potrebujú.

● Najmenej za 2 r. prevádzajte mazanie predného a stredného hriadeľa.

● Reťaz ročne očistite benzínom, potom jemne natrite s technickým olejom.

● Vnútro rúry brzdového bowdenu polročne natrite s technickým olejom.

Rady:

1.Informácie napísané v užívateľskej príručke pomáhajú v ľahšom prevádzkovaní, nie súpoužiteľné k montáži a oprave výrobku.

2.Obrázky v príručke sa môžu líšiť od konkrétneho kúpeného výrobku. V tom prípade saobráťte na predajcu, kde ste si produkt kúpili.

3.Naša firma má právo k modifikácii bez predošlej písomnej informácie, čoho cieľom je vývojvýrobkov.

Obmedzovač rýchlosti namontovaný na skúter je prísne zakázené odstrániť. Nepovolenéodstránenie obmedzovača rýchlosti ohrozuje bezpečnosť jazdy.

 Login:
 Heslo:
Ak ešte nemáte konto, môžete sa zaregistrovať.